Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Lập kế hoạch và chuẩn bị trước trồng – Nghề Trồng măng tây, cà rốt, cải củ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng măng tây, cà rốt, cải củ
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: TS. Nguyễn Bình Nhự (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Thúy HàTài liệu liên quan:

Nội dung:

Bài 1. Lập kế hoạch sản xuất
1. Xác định mục tiêu sản xuất
2. Xác định quy mô sản xuất
3. Dự kiến nguyên liệu vật tư cần sử dụng
4. Dự kiến kế hoạch sử dụng lao động
5. Xác định tổng số vốn cần sử dụng
6. Dự tính hiệu quả kinh tế

Bài 2. Khảo sát, chọn đất trồng
1. Tìm hiểu sơ lược về một số chỉ tiêu sử dụng trong việc đánh giá chất trồng măng tây, cà rốt, cải củ
2. Yêu cầu đối với đất trồng măng tây, cà rốt, cải củ
3. Khảo sát thực địa chọn đất trồng măng tây, cà rốt, cải củ
4. Giới thiệu một số loại đất thích hợp cho viẹc trồng măng tây, cà rốt, cải củ

Bài 3. Chuẩn bị đất trồng măng tây, cà rốt, cải củ
1. Vẹ sinh đồng ruộng trước khi làm đất
2. Làm đất, bón lót trước khi trồng măng tây
3. Làm đất lên luống trồng cà rốt, cải củ

Gửi phản hồi