Giáo trình mô đun: Nhân giống nấm – Nghề Trồng và nhân giống nấm

 

Trang 1 / 64


Giáo trình sơ câp nghề – Nghề trồng và nhân giống nấm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Thị Nguyên (chủ biên), Huỳnh Thị Kim Cúc, Trần Thức, Trần Thị Lệ Hằng, Vũ Thị MùiTài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1: Chuẩn bị nhà xưởng, dụng cụ, hóa chất dùng để nhân giống
1. Yêu cầu về địa điểm xây dựng nhà nhân giống nấm
2. Yêu cầu về kết cấu đối với nhà nhân giống nấm
3. Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để nhân giống nấm
4. Vật tư, nguyên liệu, hóa chất chuyên dùng để nhân giống nấm

Bài 2. Nhân giống nấm cấp I
1. Quy trình nhân giống nấm cấp I
2. Cách tiến hành
– Giống nấm
– Nguyên liệu làm môi trường
– Thu dịch chiết
– Pha chế môi trường cấp I
– Tiệt trùng môi trường nhân giống nấm cấp I
– Cấy chuyền giống nấm cấp I
– Nuôi sợi nấm cấp I

Bài 3. Nhân giống nấm cấp II
1. Quy trình nhân giống nấm cấp II
2. Cách tiến hành
– Chuẩn bị giống nấm cấp I
– Chuẩn bị nguyên liệu làm môi trường
– Làm môi trường
– Tiệt trùng môi trường nhân giống nấm cấp II
– Cấy chuyền giống cấp II
– Nuôi sợi giống nấm cấp II
– Bảo quản giống nấm cấp II

Bài 4. Nhân giống nấm cấp III
1. Quy trình nhân giống nấm cấp III
2. Quy trình tiến hành
– Chuẩn bị giống nấm cấp II
– Làm môi trường nhân giống nấm cấp III
– Tiệt trùng môi trường nhân giống nấm cấp III
– Cấy chuyền giống nấm cấp III
– Nuôi sợi giống nấm cấp III
– Bảo quản giống nấm cấpIII

 

Gửi phản hồi