Giáo trình mô đun: Quản lý dịch hại ca cao – Nghề Trồng ca cao xen dừa

 

Trang 1 / 103Tài liệu liên quan:

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng ca cao xen dừa
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Trần Chí Thanh (chủ biên), Đinh Viết Tú, Nguyễn Văn Dũng, Đinh Thị Đào, Nguyễn Thanh Bình

 

Nội dung:

Bài 1. Điều tra, phát hiện sâu bệnh hại ca cao
1. Ý nghĩa và sự cần thiết của việc điều tra sâu bệnh hại ca cao
2. Một số khái niệm chung về sâu bệnh hại ca cao
3. Phương pháp kiểm tra
4. Điều tra thành phần và diễn biến sâu bệnh hại ca cao

Bài 2. Sâu hại ca cao
1. Mọt đục cành (Xyleborus morstatti)
2. Bọ nâu (Adoretus sp.)
3. Bọ xít muỗi (Helopeltis spp)
4. Sâu hồng (Zeuzera sp.)
5. Bọ trĩ (Thrips sp.)
6. Câu cấu (Hypomeces squamosus)
7. Rệp sáp (Planococcus citri)
8. Rầy mềm (Toxoptera sp)
9. Sâu khoang (Prodenia litura)
10. Sâu đo xám (Hyposidra talaca)
11. Sâu đục vỏ thân (Endoclita hosei)
12. Sâu đục vỏ trái (Cryptophlebia encarpa)
13. Mối (Odontotermes sp.)
14. Sâu đục trái (Conopomorpha cramerella)

Bài 3. Bệnh hại ca cao
1. Bệnh thối trái, loét thân, cháy lá
2. Bệnh vết sọc đen
3. Bệnh héo rũ
4. Bệnh nấm hồng
5. Bệnh khô vỏ thân
6. Bệnh hại rễ

Bài 4. Chuột và sóc
1. Chuột hại
2. Sóc hại

Gửi phản hồi