Giáo trình mô đun: Sản xuất cây giống bằng hom cành – Nghề Sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp

 

Trang 1 / 29 

Xem thêm tài liệu khác về  SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất và kinh doanh cây giống lâm nghiệp
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: KS. Lê Thị Tình (chủ biên), ThS. Dương Danh Công, KS. Phạm Hữu Hân

 

Nội dung:

Bài 1. Khái quát về sản xuất cây giống bằng hom cành
1. Khái niệm về Sản xuất cây giống bằng hom cành
2. Ưu, nhược điểm của sản xuất cây giống bằng hom cành
3. Một số chú ý khi sản xuất cây giống bằng hom cành

Bài 2. Trồng vườn cây mẹ cấp hom
1. Xác định diện tích và vị trí trồng vườn cây mẹ cấp hom
2. Lựa chọn cây giống trồng vườn cây mẹ
3. Làm đất và trồng cây mẹ
4. Chăm sóc vườn cây mẹ
5. Thời hạn sử dụng vườn cây mẹ

Bài 3. Giâm hom
1. Các dụng cụ, vật tư phục vụ giâm hom
2. Lựa chọn cành cắt hom
3. Giâm hom

Bài 4. Chăm sóc và huấn luyện cây hom
1. Chăm sóc cây hom trong nhà hom
2. Huấn luyện cây hom trong vườn ươm

Gửi phản hồi