Giáo trình mô đun: Sử dụng biện pháp cơ lý – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp

 

Trang 1 / 20Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề quản lý dịch hại tổng hợp
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Tham gia biên soạn: ThS. Đinh Viết Tú (chủ biên), ThS. Ngô Hoàng Duyệt (Hiệu chỉnh)


Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Biện pháp vật lý
1. Khái niệm chung
2. Một số biện pháp vật lý cụ thể
3. Thực hành

Bài 2. Biện pháp cơ giới
1. Khái niệm về biện pháp cơ giới
2. Ưu nhược điểm của biện pháp cơ giới
3. Một số biện pháp cơ giới cụ thể
4. Thực hành

Gửi phản hồi