Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng nấm linh chi – Nghề trồng và nhân giống nấm

Trang 1 / 61Giáo trình sơ câp nghề – Nghề trồng và nhân giống nấm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Thị Nguyên (chủ biên), Huỳnh Thị Kim Cúc, Trần Thức, Trần Thị Lệ Hằng, Vũ Thị Mùi


Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Đặc điểm sinh học của nấm linh chi
1. Đặc điểm hình thái của nấm linh chi
2. Chu trình sống của nấm linh chi
3. Các nguồn dinh dưỡng cho nấm linh chi
4. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm linh chi

Bài 2. Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu trồng nấm linh chi
1. Lán trại trồng nấm linh chi
2. Thiết bị sử dụng trong trồng nấm linh chi
3. Dụng cụ cấy giống
4. Vật tư, nguyên liẹu dùng để trồng nấm linh chi

Bài 3. Trồng nấm linh chi
1. Quy trình trồng nấm linh chi
2. Cách tiến hành

Bài 4. Sâu bệnh hại nấm linh chi và biện pháp phòng trừ
1. Bệnh hại sợi nấm linh chi
2. Bệnh hại quả thể nấm linh chi

Bài 5. Sơ chế và bảo quản nấm linh chi
1. Nguyên tắc phơi, sấy nấm linh chi
2. Phơi nấm linh chi
3. Sấy nấm linh chi