Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng nấm mộc nhĩ – Nghề trồng và nhân giống nấm

Trang 1 / 80Giáo trình sơ câp nghề – Nghề trồng và nhân giống nấm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Trần Thị Lệ Hằng (chủ biên), Huỳnh Thị Kim Cúc, Trần Thức, Nguyễn Thị Nguyên, Vũ Thị Mùi


Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Đặc điểm sinh học của nấm mộc nhỉ
1. Đặc điểm hình thái của nấm mộc nhỉ
2. Chu trình sống của nấm mộc nhỉ
3. Các nguồn dinh dưỡng cho nấm mộc nhỉ
4. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm mộc nhĩ

Bài 2. Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu nuôi trồng nấm mộc nhĩ
1. Lán trại trồng nấm mộc nhĩ
2. Thiết bị sử dụng để trồng nấm mộc nhĩ
3. Dụng cụ sử dụng để trồng nấm mộc nhĩ
4. Vật tư, nguyên liệu dùng nuôi trồng nấm mộc nhĩ

Bài 3. Trồng nấm mộc nhĩ trên mùn cưa
1. Quy trình trồng nấm mộc nhĩ trên mùn cưa
2. Các tiến hành

Bài 4. Trồng nấm mộc nhĩ trên thân cây gỗ
1. Quy trình trồng nấm mộc nhĩ trên thân cây gỗ
2. Cách tiến hành

Bài 5. Sâu bệnh hại nấm mộc nhĩ và biện pháp phòng trừ
1. Bệnh sinh lý và biện pháp phòng trừ
2. Bệnh nhiễm vi sinh vật và biện pháp phòng trừ
3. Bệnh nhiễm do các loại nấm dại
4. Bệnh do động vật hại và cách phòng trừ

Bài 6. Sơ chế và bảo quản nấm mộc nhĩ
1. Nguyên tắc phơi, sấy nấm mộc nhĩ
2. Phơi nấm mộc nhĩ
3. Sấy nấm mộc nhĩ

Gửi phản hồi