Giáo trình mô đun: Trồng nấm sò – Nghề trồng và nhân giống nấm

 

Trang 1 / 97Giáo trình sơ câp nghề – Nghề trồng và nhân giống nấm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Trần Thị Lệ Hằng (chủ biên), Huỳnh Thị Kim Cúc, Trần Thức, Nguyễn Thị Nguyên, Vũ Thị Mùi


Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1: Đặc điểm sinh học của nấm sò
1. Đặc điểm hình thái của nấm sò
2. Chu trình sống của nấm sò
3. Các nguồn dinh dưỡng để nuôi trồng nấm sò
4. Các yéu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm sò

Bài 2. Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu trồng nấm sò
1. Lán trại nuôi trồng nấm sò
2. Thiết bị thanh trùng giá thể
3. Dụng cụ sử dụng để trồng nấm sò
4. Vật tư, nguyên liệu dùng trong nuôi trồng nấm sò

Bài 3. Trồng nấm sò trên mùn cưa
1. Quy trình trồng nấm sò trên mùn cưa
2. Cách tiến hành

Bài 4. Trồng nấm sò trên bông hạt
1. Quy trình trồng nấm sò trên bông hạt
2. Cách tiến hành

Bài 5. Trồng nấm sò trên rơm
1. Quy trình trồng nấm sò trên rơm
2. Cách tiến hành

Bài 6. Sâu bệnh hại nấm sò và biện pháp phòng trừ
1. Bệnh sinh lý và biện pháp phòng trừ
– Bệnh hại sợi nấm sò
– Bệnh hại quả thể nấm sò
2. Bệnh nhiễm vi sinh vật và biện pháp phòng trừ
3. Bệnh nhiễm do các loại nấm dại
– Nấm mực
– Nấm chân chim
4. Bệnh do động vật hại và cách phòng trừ
– Chuột, kiến, gián, ốc
– Nhện nấm
– Rệp (bọ mạt)
– Ruồi nấm
– Tuyến trùng

Bài 7. Sơ chế và bảo quản nấm sò
1. Bảo quản lạnh nấm sò
2. Phơi, sấy nấm sò

Gửi phản hồi