Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Trồng và chăm sóc ổi – Nghề Trồng xoài, ổi, chôm chôm

Trang 1 / 101Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng xoài, ổi, chôm chôm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Tiến Huyền (chủ biên), Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Thanh Giang, Nguyễn Hữu Luyến

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Trồng mới ổi
1. Đặc điểm của cây ổi
2. Thực hiện trồng ổi

Bài 2. Tưới và tiêu nước cho ổi
1. Xác định nhu cầu nước của cây
2. Tưới nước cho ổi
3. Tiêu nước cho ổi

Bài 3. Làm cỏ, bón phân cho ổi
1. Làm cỏ cho ổi
2. Bón phân cho ổi

Bài 4. Tỉa cành, tạo tán cho ổi
1. Mục đích của tỉa cành, tạo tán
2. Định hình tán cây
3. Tỉa cành
4. Tạo tán cho ổi

Bài 5. Phòng trừ dịch hại
1. Phòng trừ sâu hại ổi
– Ruồi đục quả (Bactrocera dorsalis)
– Rầy phấn trắng (Aleurodicus sp)
– Rầy mềm (Aphis gossypii)
– Sâu đục trái (Conogethes punctiferalis)
– Sâu đục cành (Zeuzera coffeae)
– Sâu ăn lá ổi (Archips micaceana)
– Bọ trĩ (Selenothrips rubrocinctus)
2. Phòng trừ bệnh hại ổi
– Bệnh thán thư (do nấm Glomerella psidii)
– Bệnh đốm mắt ếch (do nấm Cercospora psidii)
– Bệnh rỉ sắt (do nấm Puccinia psidii)
– Bệnh ghẻ (do nấm Venturia inaequalis)
– Bệnh sương mai (do nấm Phytophthora paráitica)
– Bệnh muội đen (bồ hóng) (do nấm Capnodium sp)
– Bệnh đốm rong (do tảo Cephaleuros virescens)
– Bệnh héo khô (do nấm Fusảium oxysporum)
– Bệnh thối đen trái(do nấm Phyllosticta psidijcola)
– Bệnh nám trái
3. Tuyến trùng sần rễ (Melodogyne spp)

Gửi phản hồi