Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Xây dựng kế hoạch trồng cây bơ – Nghề Trồng cây bơ

Trang 1 / 65Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cây bơ
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Phạm Thị Bích Liễu (chủ biên), Lê Thị Nga, Nguyễn Quốc Khánh

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Tìm hiểu chung về cây bơ
1. Đặc điểm thực vật học của cây Bơ
2. Yêu cầu về sinh thái của cây Bơ
3. Giá trị của cây Bơ
4. Tình hình sản xuất Bơ trên thế giới và trong nước

Bài 2. Các chế độ canh tác cây Bơ
1. Chế độ trồng thuần
2. Chế độ trồng xen
3. Chế độ trồng phân tán

Bài 3. Lập kế hoạch trồng cây Bơ
1. Bảng kế hoạch
2. Căn cứ để lập kế hoạch trồng cây Bơ
3. Các bước lập một bảng kế hoạch
4. Lập bảng kế hoạch trồng Bơ

Bài 4. Dự trù kinh phí đầu tư và dự báo sản lượng bơ
1. Dự tính vật tư
2. Dự tính chi phí công lao động
3. Dự tính các chi phí khác
4. Dự tính vốn đầu tư
5. Dự tính sản lượng
6. Tính hiệu quả kinh tế

Gửi phản hồi