Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình môn học xử lý ra hoa – 2005

Trang 1 / 184Nội dung:

Chương 1. Sinh học và sự phát triển hoa
Mở đầu
1. Mục tiêu của môn học
2. Một số khái niệm về sinh học sự phát triển
3. Sự chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang sinh sản
4. Sinh học của sự ra hoa
5. Yêu cầu dinh dưỡng của sự ra hoa
6. Các kiểu ra hoa
7. Phương pháp nghiên cứu

Chương 2. Những khái niệm về sự kích thích và ức chế
1. Lý thuyết điển hình về sự kích thích ra hoa
2. Thuyết Florigen bổ sung của Chailakhyan
3. Lý thuyết về sự ức chế sự ra hoa
4. Gene kiểm soát sự ra hoa

Chương 3. Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa
1. Ánh sáng
2. Nhiệt độ
3. Vai trò của các chất dinh dưỡng lên sự ra hoa
4. Chất điều hòa sinh trưởng
5. Các yếu tố khác

Chương 4. Biện pháp kích thích ra hoa
1. Biện pháp canh tác
2. Điều khiển sự ra hoa bằng hóa chất
3. Các chất kích thích ra hoa

Chương 5. Sự ra hoa và biện pháp sử lý ra hoa Nhãn (Dimocarpus Longan Lour)
1. Quá trình ra hoa và đậu trái nhãn
2. Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa
3. Các biện pháp xử lý ra hoa trên cây nhãn
4. Qui trình xử lý nhãn ra hoa ở Đồng bằng Sông Cửu Long
5. Nhãn giống Vĩnh Châu

Chương 6. Sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa xoài
1. Đặc điểm ra hoa của cây xoài
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa
3. Quy trình xử lý ra hoa xoài

Chương 7. Sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng
1. Sự ra hoa của sầu riêng
2. Sự đậu trái và phát triển trái sầu riêng
3. Hiện tượng trái sầu riêng bị sượng
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa của sầu riêng
5. Các biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng
6. Qui trình chăm sóc và điều khiển sầu riêng ra hoa

Chương 8. Điều khiển cho chôm chôm ra hoa rãi vụ
1. Đặc điểm ra hoa và cấu tạo hoa của chôm chôm
2. Sinh lý của sự ra hoa chôm chôm
3. Yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa chôm chôm
4. Biện pháp kích thích ra hoa chôm chôm

Chương 9. Sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa cây có múi
1. Đặc điểm thực vật cây có múi
2. Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa của cây có múi
3. Biện pháp kích thích ra hoa trên cây có múi

Gửi phản hồi