Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông, Tập 1 (Quản lý tưới) – Nguyễn Văn Hiệu

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: NGUYỄN VĂN HIỆU (Chủ biên) – NGUYỄN ĐỨC LÊ – NGUYỄN ANH TUẤN – VŨ THỊ MỸ HÀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2005Nội dung:

Chương 1: MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THỦY NÔNG
I. NHiệm vụ của công tác quản lý và khai thác hệ thống thủy nông
II. Mô hình bộ máy tổ chức quản lý hệ thống thủy nông
III. Mô hình tổ chức của công ty khai thác công trình trong hệ thống thủy nông
IV. Nhiệm vụ cụ thể của bộ máy giúp việc trong công ty khai thác công trình thủy lợi

Chương 2: TỔN THẤT NƯỚC
I. Khái niệm về tổn thất nước
II. Phương pháp xác định tổn thất nước do thấm dọc kênh
III. Phương pháp xác định tổn thất do quản lý
IV. Các biện pháp giảm tổn thất nước trên kênh
V. Đánh giá hiệu quả của biện pháp phòng thấm trên kênh tưới

Chương 3: KẾ HOẠCH DÙNG NƯỚC TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG THỦY NÔNG
I. Mục đích, ý nghĩa kế hoạch dùng nước
II. Phân loại và nội dung của kế hoạch dùng nước
III. Phương pháp và trình tự lập kế hoạch dùng nước
IV. Điều chỉnh và thực hiện kế hoạch dùng nước
V. Kế hoạch dùng nước trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai
VI. Đánh giá kê hoạch dùng nước
VII. Chất lượng nước tưới
Chương 4: ĐO NƯỚC TRONG HỆ THỐNG THỦY NÔNG
I. Khái niệm chung
II. Phương pháp đo bằng thiết bị chuyên môn
III. Phương pháp đo mực nước
IV. Dùng công trình thủy nông
V. Các phương pháp đo nước khác

Gửi phản hồi