Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông, Tập 2 (Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông) – Nguyễn Văn Hiệu

Trình quản lý tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: NGUYỄN VĂN HIỆU (Chủ biên)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI – 2005Nội dung:

Chương 1: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, DUY TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH TRONG HỆ THỐNG THỦY NÔNG
I. Những nội dung chủ yếu của Công tác quản lý, vận hành duy tu và bảo dưỡng công trình
II. Quản lý, bảo dưỡng kênh và các công trình trên kênh
III. Quản lý và bảo dưỡng hồ chứa nước
IV. Quản lý công trình thủy lợi vùng triều
 
Chương 2: QUẢN LÝ THIẾT BỊ HỆ THỐNG TƯỚI PHUN, TƯỚI NHỎ GIỌT
I. Giới thiệu
II. Thiết bị hệ thống tưới phun
III. Thiết bị hệ thống tưới nhỏ giọt
IV. Quản lý thiết bị hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt
 
Chương 3: HIỆU ÍCH TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY NÔNG
I. Mục đích nội dung tính toán hiệu ích trong quản lý khai thác
II. Vốn sản xuất trong công ty quản lý khai thác công trình trong hệ thống thủy nông
III. Chi phí sản xuất và giá thành trong công ty quản lý khai thác công trình trong hệ thống thủy nông
IV. Phương pháp và chi tiêu đánh giá hiệu ích trong quản lý khai thác hệ thống thủy nông
 
Chương 4: QUY HOẠCH CẢI TẠO HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THỦY NÔNG
I. Mục đích, ý nghĩa
II. Phương pháp lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cải tạo và hiện đại hóa hệ thống thủy nông
III. Kiểm tra năng lực tưới của hệ thống thủy nông
 
Chương 5: QUẢN LÝ HỒ SƠ
I. Hồ sơ thiết kế
II. Hồ sơ thi công
III. Hồ sơ quản lý công trình
IV. Quy trình quy phạm kỹ thuật
V. Bảo quản sử dụng hồ sơ tài liệu

Gửi phản hồi