Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình sinh lý thực vật – GS.TS. Hoàng Minh Tấn

Trang 1 / 392Biên soạn: GS.TS. Hoàng Minh Tấn (chủ biên), GS.TS. Nguyễn Quang Thạch, PGS.TS. Vũ Quang Sáng
Trường Đại Học Nông Nghiệp 1 Hà Nội, năm 2006

 

Nội dung:

Chương 1. Sinh lý tế bào
1. Đại cương về tế bào thực vật
2. Khái quát về cấu trúc và chức năng sinh lý của tế bào thực vật
3. Các đặc tính cơ bản của chất nguyên sinh
4. Sự trao đổi nước của tế bào thực vật
5. Đặc tính hóa keo của chất nguyên sinh
– Sự xâm nhập chất tan thụ động vào tế bào thực vật
– Sự xâm nhập chất khoáng chủ động

Chương 2. Sự trao đổi nước
1. Nước trong cây và vai trò của nước đối với đời sống của cây
– Một vài số liệu về hàm lượng nước trong cây
– Vai trò của nước đối với đời sống của cây
– Sự cân bằng về nước trong cây
– Nước và sự phân bố của thực vật
2. Sự hút nước của rễ cây
– Cơ quan hút nước
– Các dạng nước trong đất và khả năng cây sử dụng
– Sự vận động của nước từ đất vào rễ
– Nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến hấp thu nước – Hạn sinh lý
3. Quá trình vận chuyển nước trong cây
– Sự vận chuyển nước gần
– Sự vận chuyển nước xa
4. Sự thoát hơi nước của lá
– Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước
– Các chỉ tiêu đánh giá sự thoát hơi nước
– Sự thoát hơi nước qua cutin
– Sự thoát hơi nước qua khí khổng
5. Sự cân bằng nước và trạng thái héo của cây
– Khái niệm về cân bằng nước
– Độ thiếu hụt bão hòa nước
– Các loại cân bằng nước
– Sự héo của thực vật
6. Cơ sở sinh lý của việc tưới nước hợp lý cho cây trồng
– Xác định nhu cầu nước của cây trồng
– Xác định thời điểm tưới nước thích hợp cho cây trồng
– Xác định phương pháp tưới thích hợp

Chương 3. Quang hợp
1. Khái quát chung về quang hợp
2. Cơ quan làm nhiệm vụ quang hợp, hệ sắc tố quang hợp
3. Bản chất của quá trình quang hợp
4. Quang hợp và các điều kiện ngoại cảnh
5. Quang hợp và năng suất cây trồng

Chương 4. Hô hấp
1. Khái niệm chung về hô hấp của thực vật
2. Ty thể và bản chất của hô hấp
3. Cường độ hô hấp và hệ số hô hấp
4. Mối quan hệ giữa hô hấp và hoạt động sống trong cây
5. Ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hô hấp
6. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản phẩm

Chương 5. Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây
1. Khái niệm chung
2. Sự vận chuyển các chất đồng hóa ở khoảng cách gần
3. Sự vận chuyển các chất đồng hóa ở khoảng cách xa
4. Phương hướng vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây
5. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh lên sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây

Chương 6. Dinh dưỡng khoáng
1. Khái niệm chung
2. Sự hấp thu và vận chuyển chất khoáng của cây
3. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến sự xâm nhập chất khoáng vào cây
4. Mối quan hệ giữa các ion hấp thu – Sự đối kháng ion
5. Vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng thiết yếu
6. Vai trò của nitơ và sự đồng hóa nitơ của thực vật
7. Cơ sở sinh lý của việc sử dụng phân bón cho cây trồng

Chương 7. Sinh trưởng và phát triển
1. Khái niệm chung về sinh trưởng và phát triển của thực vật
2. Các chất điều hòa sinh trưởng, phát triển thực vật
3. Sự sinh trưởng và phân hóa tế bào – nuôi cấy mô tế bào thực vật (nuôi cấy in vitro)
4. Sự tương quan sinh trưởng trong cây
5. Sự nảy mầm của hạt
6. Sự hình thành hoa
7. Sự hình thành quả và sự chín của quả
8. Sinh lý sự hóa già của thực vật
9. Sự rụng của cơ quan
10. Trạng thái ngủ nghỉ của thực vật

Chương 8. Tính chống chịu sinh lý của cây với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận
1. Khái nêm chung
2. Tính chống chịu hạn
3. Tính chống chịu nóng
4. Tính chống chịu lạnh
5. Tính chống chịu mặn
6. Tính chống chịu úng của cây trồng
7. Tính chống chịu lốp đổ của cây trồng

Gửi phản hồi