Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình sinh lý thực vật – TS. Nguyễn Kim Thanh

Trang 1 / 300Biên soạn: TS. Nguyễn Kim Thanh (chủ biên), CN Nguyễn Thuận Châu
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội
Nhà Xuất Bản Hà Nội – 2005

 

Nội dung:

Chương 1. Sinh lý tế bào thực vật
1. Đại cương về tế bào thực vật
2. Khái quát về cấu trúc và chức năng sinh lý của tế bào thực vật
3. Thành phần hóa học chủ yếu của chất nguyên sinh
4. Đặc tính vật lý của chất nguyên sinh
5. Đặc tính hóa keo của chất nguyên sinh
6. Sự trao đổi nước của tế bào thực vật

Chương 2. Sự trao đổi nước của thực vật
1. Nước trong cây và vai trò của nước đối với đời sống của cây
2. Sự hút nước của rễ cây
3. Quá trình vận chuyển nước trong cây
4. Sự thoát hơi nước của lá
5. Sự cân bằng nước và trạng thái héo của cây
6. Cơ sở sinh lý của việc tưới nước hợp lý cho cây trồng

Chương 3. Quang hợp của thực vật
1. Khái niệm chung về quang hợp
2. Cơ quan làm nhiệm vụ quang hợp, hệ sắc tố quang hợp
3. Bản chất của quá trình quang hợp
4. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến quang hợp
5. Quang hợp và năng suất cây trồng

Chương 4. Hô hấp của thực vật
1. Khái niệm chung về hô hấp của thực vật
2. Cơ quan hô hấp và bản chất hoạt động hô hấp ở cây
3. Các chỉ tiêu nghiên cứu hô hấp
4. Mối quan hệ giữa hô hấp và hoạt động sống của cây
5. Ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến hô hấp
6. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản

Chương 5. Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây
1. Khái niệm chung
2. Sự vận chuyển các chất đồng hóa ở khoảng cách gần
3. Sự vận chuyển các chất đồng hóa ở khoảng cách xa
4. Phương hướng vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây
5. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh lên sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây

Chương 6. Dinh dưỡng khoáng của thực vật
1. Khái niệm chung
2. Sự hấp thu và vận chuyển chất khoáng của cây
3. Ảnh hưởng các nhân tố ngoại cảnh đến sự xâm nhập chất khoáng vào cây
4. Vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng thiết yếu
5. Vai trò của nitơ và sự đồng hóa nitơ của thực vật
6. Cơ sở sinh lý của việc sử dụng phân bón cho cây trồng

Chương 7. Sinh trưởng và phát triển của thực vật
1. Khái niệm chung
2. Các chất điều hòa sinh trưởng, phát triển thực vật
3. Sự sinh trưởng và phân bố tế bào – nuôi cấy mô tế bào thực vật (nuôi cấy in vitro)
4. Sự tương quan sinh trưởng của cây
5. Sự nảy mầm của hạt
6. Sự hình thành hoa
7. Sự hình thành quả và sự chín của quả
8. Sự rụng của cơ quan
9. Trạng thái ngủ nghỉ của thực vật

Chương 8. Tính chống chịu sinh lý của thực vật với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận
1. Khái niệm chung
2. Tính chống chịu hạn của thực vật
3. Tính chống chịu nóng của thực vật
4. Tính chống chịu lạnh của thực vật
5. Tính chống chịu mặn của thực vật
6. Tính chống chịu úng của cây trồng
7. Tính chống chịu lốp đổ của cây trồng

Thực tập sinh lý thực vật

Gửi phản hồi