Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Sinh lý thực vật

Trang 1 / 172Biên soạn: PGS. Nguyễn Bá Lộc, PGS. Trương Văn Lung, TS. Võ Thị Mai Hương, ThS. Lê Thị Hoa, ThS. Lê Thị Trĩ
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN – Thái Nguyên, 2011

 

Nội dung:
Chương I. Sinh lý tế bào thực vật

1. Khái niệm tế bào
2. Thành phần hóa học của tế bào
3. Cấu tạo và chức năng của tế bào
4. Tính chất của nguyên sinh chất
5. Sự hút nước và chất tan của tế bào
6. Khái niệm về nuôi cấy mô – tế bào

Chương II. Sự trao đổi nước ở thực vật
1. Các dạng nước trong đất, trong cây và vai trò của nó
2. Sự hút nước của cây
3. Động lực vận chuyển nước trong cây

Chương III. Dinh dưỡng khoáng và nitơ (nitrogen) ở thực vật
1. Cơ chế hấp thụ chất khoáng
2. Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với thực vật
3. Dinh dưỡng nitơ (nitrogen) của thực vật
4. Cơ sở của việc bón phân hợp lý

Chương 5: Hô hấp của thực vật
1. Khái niệm hô hấp thực vật
2. Các con đường biến đổi cơ chất hô hấp
3. Trao đổi năng lượng trong hô hấp
4. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đối với hô hấp thực vật
5. Vai trò của hô hấp đối với thực vật

Chương 6. Sinh trưởng và phát triển của thực vật
1. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển của thực vật
2. Cơ quan tiến hành sinh trưởng của cây
3. Sinh trưởng của các cơ quan, cơ thể
4. Các chất điều hòa sinh trưởng của thực vật
5. Ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến quá trình sinh trưởng của thực vật
6. Sự vận động sinh trưởng của thực vật
7. Sinh lý quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo quả và hạt

Chương 7. Sinh lý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi
1. Khái niệm về tính chống chịu (stress)
2. Sinh lý chống chịu của thực vật

Gửi phản hồi