Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PSG.TS. Nguyễn Trần Oánh (chủ biên) – TS. Nguyễn Văn Viên – KS. Bùi Trọng Thủy
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, Hà Nội – 2007Nội dung

Mở đầu: Vai trò và biện pháp hóa học bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; lịch sử phát triển, xu hướng và tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên thế giới và ở Việt Nam

Phần A: Những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng
Chương 1. Cơ sở độc chất học nông nghiệp
1. Khái niệm chung về chất độc
2. Yêu cầu chất độc dùng trong nông nghiệp
3. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật
Chương 2. Cơ sở sinh lý, sinh thái học của thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ dịch hại
1. Điều kiện của một số loại thuốc có thể gây độc cho sinh vật
2. Các hình thức tác động của chất độc
3. Những nhân tố liên quan đến tính độc của thuốc bảo vệ thực vật
Chương 3. Thuốc bảo vệ thực vật, môi trường & hậu quả xấu của chúng gây ra cho môi sinh
1. Tác động của thuốc đến môi trường và con đường mất đi của thuốc
2. Thuốc bảo vệ thực vật và môi trường sống
3. Hậu quả do thuốc bảo vệ thực vật gây ra cho quần thể sinh vật
Chương 4. Các dạng thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp sử dụng
1. Các dạng thuốc bảo vệ thực vật
2. Các phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
3. Hỗn hợp thuốc bảo vệ thực vật
Chương 5. Đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
1. An toàn và hiệu quả là hai mục tiêu không thể tách rời trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người nông dân
2. Nội dung kỹ thuật của nguyên tắc “bốn đúng” trong việc dùng thuốc bảo vệ thực vật
Chương 6. Một số qui định của Nhà nước về quản lý thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong lưu thông và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nước ta
1. Yêu cầu phải quản lý thuốc Bảo vệ thực vật
2. Một số quy định của pháp luật mà người sản xuất, kinh doanh và nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần phải nghiêm chỉnh thực hiện
3. Khái niệm về các nhóm thuốc cấm sử dụng, được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và thuốc ngoài danh mục ở Việt Nam
4. Một số qui định cụ thể phải tuân theo
Chương 7. Thuốc trừ sâu và các động vật gây hại khác
1. Thuốc trừ sâu
2. Thuốc trừ nhện
3. Thuốc trừ các loài nhuyễn thể
4. Thuốc trừ tuyến trùng
5. Thuốc trừ chuột
6. Thuốc trừ chim
Chương 8. Thuốc trừ bệnh
1. Nhóm thuốc chứa thủy ngân
2. Nhóm thuốc chứa đồng
3. Nhóm thuốc lưu huỳnh vô cơ
4. Các thuốc trừ bệnh sinh học
5. Nhóm Alkyllenbisdithiocarbamat
6. Nhóm Analin pyrimidine
7. Nhóm Aromatic hydrocacbon
8. Nhóm Benzimidazol
9. Nhóm Carboxamid
10. Nhóm Cinnamic acid
11. Nhóm Cyano acetamide oxime
12. Nhóm dẫn xuất của axit cacbamic
13. Nhóm Dicarboximide
14. Nhóm Dimethyl dithiocarbamate
15. Nhóm Guanidin
16. Nhóm Imidazole
17. Nhóm men khử (Reductase)
18. Nhóm men khử nước (Dehdratase)
19. Nhóm Morpholin
20. Nhóm Phenyl amid acylalanine
21. Nhóm Phthalmide
22. Nhóm Pyrimidiamine
23. Nhóm Quinone
24. Nhóm Strobin
25. Nhóm Strobulin dihydrodioxazin
26. Nhóm thuốc trừ nấm lân hữu cơ
27. Nhóm thuốc trừ nấm Triazole
28. Các thuốc trừ bệnh khác
Chương 9. Thuốc xông hơi
1. Những hiểu biết chung
2. Những thuốc xông hơi thông dụng
Chương 10. Thuốc trừ cỏ
1. Các nhóm có trên 3 loại thuốc trừ cỏ
2. Các nhóm có 2 thuốc trừ cỏ đại diện
3. Các nhóm mới có 1 thuốc trừ cỏ đại diện
4. Các thuốc khác không rõ nhóm
Chương 11. Chất điều khiển sinh trưởng cây trồng
1. Nhóm purin
2. Nhóm Etylen
3. Nhóm các hợp chất gibbellerin
4. Nhóm amoni bậc bốn
5. Nhóm auxin tổng hợp
6. Nhóm Dinitroaniline
7. Nhóm hỗn hợp các nitrophenol
8. Nhóm triazole / azole
9. Nhóm Phenylurea
10. Nhóm vitamin
11. Pyrimidinyl carbinol
12. Các chất điều khiển sinh trưởng khác

Gửi phản hồi