Giáo trình Trồng và chăm sóc hoa đồng tiền

Giáo trình Trồng và chăm sóc hoa đồng tiền

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: NGUYỄN THỊ KIM THU (Chủ biên) – NGUYỄN THỊ THANH MAI – PHAN QUỐC HOÀN
Giáo trình sơ cấp Nghề Trồng Hoa Huệ, Lay Ơn, Đồng Tiền, Hồng Môn
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2014

Nội dung:

Bài 1. Yêu cầu ngoại cảnh và xác định thời điểm trồng hoa đồng tiền
Bài 2. Nhân giống hoa đồng tiền
Bài 3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa đồng tiền
Bài 4. Phòng trừ dịch hại trên hoa đồng tiền

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi