Giáo trình Trồng và chăm sóc hoa hồng môn

Giáo trình Trồng và chăm sóc hoa hồng môn

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: PHAN QUỐC HOÀN (Chủ biên) – NGUYỄN VĂN CHIẾN – TRỊNH THỊ VÂN
Giáo trình sơ cấp Nghề Trồng Hoa Huệ, Lay Ơn, Đồng Tiền, Hồng Môn
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2014

Nội dung:

Bài 1. Yêu cầu ngoại cảnh và xác định thời điểm trồng hoa hồng môn

Bài 2. Nhân giống hoa hồng môn

Bài 3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng môn

Bài 4. Phòng trừ dịch hại trên hoa hồng môn

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi