Giáo trình Trồng và chăm sóc mai chiếu thủy

Giáo trình Trồng và chăm sóc mai chiếu thủy

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: HÀ CHÍ TRỰC (Chủ biên) – NGUYỄN THỊ QUYÊN – TRẦN PHẠM THANH GIANG
Giáo trình sơ cấp nghề: TRỒNG MAI VÀNG, MAI CHIẾU THỦY
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nội dung:

Bài 1: Kỹ thuật nhân giống mai chiếu thủy
1. Đặc điểm thực vật học của mai chiếu thủy
2. Yêu cầu ngoại cảnh để nhân giống mai chiếu thủy
3. Thiết kế vườn ươm cây giống mai chiếu thủy
4. Nhân giống mai chiếu thủy

Bài 2: Trồng và chăm sóc mai chiếu thủy giai đoạn vườn ươm
1. Thời vụ, đất trồng mai chiếu thủy
2. Mật độ, khoảng cách trồng mai chiếu thủy giai đoạn vườn ươm
3. Trồng mai chiếu thủy giai đoạn vườn ươm
4. Chăm sóc mai chiếu thủy giai đoạn vườn ươm

Bài 3: Trồng và chăm sóc mai chiếu thủy ngoài vườn sản xuất
1. Trồng mai chiếu thủy
2. Chăm sóc mai chiếu thủy
3. Bón phân cho mai chiếu thủy
4. Phòng trừ cỏ dại, sâu, bệnh hại cây mai chiếu thủy
5. Cắt tỉa cành cho mai chiếu thủy
6. Xử lý mai chiếu thủy ra hoa
7. Chăm sóc mai chiếu thủy trong giai đoạn ra hoa

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi