Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giống lúa, sản xuất hạt giống lúa tốt – TS. Nguyễn Thị Lang

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. NGUYỄN THỊ LANG
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP. HỒ CHÍ MINH – 2000 Nội dung:
 
Phần 1. Khái quát chung về công tác giống
Phần 2. Kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa
    2.1. Cung cấp hạt giống
    2.2. Quản lý tiến trình sản xuất hạt giống
    2.3. Kiểm tra phẩm chất hạt giống
    2.4. Sản xuất hạt giống lúa trên đồng ruộng
    2.5. Sự thoái hóa và lẫn tạp trong hạt giống
Phần 3. Tiêu chuẩn sản xuất hạt giống lúa
    3.1. Mục tiêu kiểm tra chất lượng hạt giống lúa
    3.2. Các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng hạt giống
Phần 4. Đặc tính một số giống lúa cao sản đang được sản xuất tại miền Nam
Phần 5. Nhóm lúa thơm đặc sản
Phần 6. Giống lúa canh tác trong điều kiện khó khăn
    6.1. Các giống lúa mùa chống chịu với điều kiện bất lợi
    6.2. Các giống trung mùa chống chịu điều kiện bất lợi

Gửi phản hồi