Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt – PGS.TS. Bùi Chí Bửu, TS. Nguyễn Thị Lang

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. BÙI CHÍ BỬU – TS. NGUYỄN THỊ LANG
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP. HỒ CHÍ MINH – 2004 Nội dung:
 
Phần 1. Khái quát chung về công tác giống
Phần 2. Kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa
    1. Cung cấp hạt giống
    2. Quản lí tiến trình sản xuất hạt giống
    3. Kiểm tra phẩm chất hạt giống
    4. Sản xuất hạt lúa giống trên đồng ruộng
        4.1. Giống tác giả
        4.2. Giống nguyên chủng
        4.3. Giống xác nhận
    5. Sự thoái hóa và lẫn tạp trong hạt giống
Phần 3. Tiêu chuẩn sản xuất hạt giống lúa
    1. Mục tiêu kiểm tra chất lượng hạt giống
    2. Các tiêu chuẩn kiểm tra hạt giống
Phần 4. Đặc tính một số giống lúa cao sản được sản xuất tại miền Nam
    IR64
    OM997
    OM1706
    OM2031
    OM1723
    OM3536 (MOCS 21)
    PM1490
    OMCS94
    OM1633
    Tài nguyên đột biến
    Tép hành đột biến
    AS996
    VNĐ95-19 & VNĐ95-20
    MTL145 (IR62065-27-1-2-1)
    IR56279 (MTL141)
    ML4 (MA LÂM 4)
    ML48 (MA LÂM 48)
    ML107 (MA LÂM 107)
    MTL250 (IR 68077-64-2-2-2-2)
Những giống lúa cần chú ý
    Giống lúa OMCS2000
    ĐS20
    OM4495
    OM2395
    OM2395-165
    OM2464-71
    OM2717
    OM2718
    OM2417
    OM2963
    OM4498
Phần 5. Nhóm lúa thơm đặc sản
    Lúa Nàng Hương
    Nàng Thơm chợ đào
    Hoa Lài
    Nàng Nhen Thơm
    Khaodaw Mali 105
    Jasmin 85
    Giống Bảy Núi
    Giống nếp OM2008
    Giống nếp 4663
Phần 6. Giống lúa canh tác trong điều kiện khó khăn
    A. Các giống lúa mới chống chịu với điều kiện bất lợi
    B. Các giống lúa trung mùa chống chịu với các điều kiện bất lợi

Gửi phản hồi