Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Hóa tính của đất – pH – CEC

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. pH đất
Acid – Bazơ
Đo độ chua
pH
pH đất – đo H+ trong dung dịch đất
Các dạng độ chua của đất
Đo độ chua hoạt tính
Các nguồn gốc gây tính chua trong đất
Sự thủy phân Al: hình thành ion H+
Nguồn gốc gây ra đất chua
Tính chua của đất và sự sinh trưởng cây trồng
Đất chua chứa Acid Sulfate (Đất phèn)
Dụng cụ đo pH
2. Sự trao đổi Cation
Khả năng trao đổi cation
Khả năng trao đổi cation trong đất
Sự trao đổi Cation
Nguyên tắc trao đổi Cation
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trao đổi Cation
Khả năng trao đổi cation
Mili đương lượng (MEQ)
CEC của các loại đất
Tương quan giữa CEC và CHC
Tương quan giữa pH và CEC
Phương pháp đo CEC
3. Khả năng trao đổi anion
Độ bão hòa bazơ

Gửi phản hồi