Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Hoocmon ức chế sinh trưởng

Trang 1 / 3Nội dung:

Giới thiệu về các hoocmon ức chế sinh trưởng:
1. Axit Abxitic (AAB, C14H19O4)
– Nơi tổng hợp Axit Abxitic trong cây
– Tác dụng sinh lý của Axit Abxitic
– Ứng dụng của Axit Abxitic
2. Etilen (C2H4)
– Nơi tổng hợp etilen trong cây
– Tác dụng sinh lý của etilen
– Ứng dụng của etilen
3. Chất diệt cỏ
– Tác dụng sinh lỹ của chất diệt cỏ
– Ứng dụng của chất diệt cỏ

Nói rõ thêm về tác dụng của ethylene trong giấm chín quả