Keo đất và khả năng hấp phụ của đất

Keo đất và khả năng hấp phụ của đất

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

1. Keo đất
– Khái niệm
– Đặc tính cơ bản của keo đất
– Phân loại keo đất
– Các loại keo sét trong đất
2. Khả năng hấp phụ của đất
– Khái niệm chung
– Các dạng hấp phụ của đất
– Hấp phụ trao đổi ion
3. Ảnh hưởng của keo đất, khả năng hấp phụ đến tính chất và chế độ bón phân và cải tạo đất
– Quan hệ giữa keo đất với quá trình hình thành đất
– Quan hệ giữa keo đất với lý tính đất
– Quan hệ giữa keo đất với hóa tính đất
– Quan hệ giữa khả năng hấp phụ của đất với chế độ bón phân và cải tạo đất
4. Biện pháp duy trì và nâng cao khả năng hấp phụ của đất

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi