Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kết quả nghiên cứu Khoa học Công nghệ Rau Hoa Quả 2011

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Minh Châu, TS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Võ Hữu Toại
Viện Cây ăn quả Miền Nam – Viện Khoa Học Công Nghiệp Việt Nam
Tiền Giang – 2012Nội dung:

CÔNG NGHỆ SINH HỌC / BIOTECHNOLOGY
1. Đánh giá tính đa dạng di truyền của vi khuẩn Candidatus Liberibacter Asiaticus, Tác nhân gây bệnh Huanglongbing trên cay có múi bằng marker SSR ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long / Genetic diversity of Candidatus liberibacter asiaticus, the causal agent of Huanglongbin disease on citrus by SSR marker in the Mekong Delta region

CHỌN TẠO GIỐNG/ FRUIT SELECTION AND BREEDING
2. Điều tra, đánh giá sự phân bố và tuyển chọn các giống sầu rieng ở Nam Bộ / Review, evaluation of the distribution and selection dirian in the Southern
3. Khảo nghiệm các dòng thanh long có triển vọng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu / The trials on prospects clones of dragon at Ba Ria – Vung Tau province
4. Đánh giá các dòng xòa cát Hòa Lộc xư lý đột biến và dòng xoài lai
5. Kết quả nghiên cứu biện phát nhân giống mít MĐ06 / Research result on breeding techniques of MDD Artocarpus cultivar

KỸ THUẬT CANH TÁC / FRUIT PRODUCTION
6. Ảnh hưởng các dạng phân đạm và thời điểm bón phân đạm đến năng suất và hàm lượng Nitrate trong quả dứa Queen / Effect of fertilizer types and application stages of nitrogen on the content of nitrate in Queen pineapple.
7. Ảnh hưởng của nồng độ NAA đến khả năng đậu quả và năng suất của chôm chôm Java/ Effect of NAA concenstion of fruit set and yield of Java rambutan.
8. Nghiên cứu xây dựng công thức phân bón trên cây chôm chôm Java cho năng suất và chất lượng tốt
9. Kết quả nghiên cứu các loại bao trái cho mít MĐ06 tại miền Đông Nam Bộ / Research result on some kinds of satchel for defence fruit on MĐ06 Artocarpus cultivar in the Southeast region.
10. Nghiên cứu mức tỉa thưa quả thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho cây na (mãng cầu ta) trên vùng sản xuất nhờ nước trời ở Đông Nam Bộ / Study on appropriate level of fruit thinning for sweetsop (Annona squamosa L.) grown under rainfed conditon in the Southeast region of Vietnam.
11. Nghiên cứu xử lý ra hoa sớm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xoài trên vùng sản xuất thiếu nước tưới ở miền Đông Nam Bộ / Early fruit production for mango “Buoi” to improve growers income in the areas of water scarcity in the Southeastern region of Vietnam

BẢO VỆ THỰC VẬT / FRUIT PROTECTION
12. Ảnh hưởng của biện pháp quản lý vườn khác nhau đối với khả năng tái nhiễm bệnh vàng lá Greening / Effect of defferent methods of orchard managements on reinfecton of Greening disease (Huanglongbin).
13. Nghiên cưu qui luật phát sinh phát triển và tỷ kệ rầy chổng cánh Diaphorina Citri Kuwayama mang mầm bệnh trong năm / Study on the population and ratio of psyllids Diaphorina citri Kuwayama carrying the Huanglongbin pathogen through the year
14. Kết quả bước đầu nghiên cứu phục hồi vườn bưởi da xanh nhiễm bệnh vàng lá Greening bằng chất kháng sinh / Primary results of rehabilization of “Da xanh” pomelo greening infected orchard by chemotrunk injection.
15. Nghiên cứu biện pháp giâm cành nhân giống cây có múi sử dụng làm gốc ghép trong quản lý tổng hợp bệnh thối rễ phục vụ cho sản xuất diện rộng / Standardization for the protocol to mass multiplication of citrus layering for rootstock use.
16. Đánh giá tính chống chịu bệnh vàng lá Greening trên một số giống cây có múi thông qua lây nhiễm nhân tạo bằng rầy chổng cánh.
17. Nghiên cứu tuyến trùng Pratylenchus spp. gây thối rễ trên cây cam sành
18. Khảo sát tác nhân gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi ở đồng bằng sông Cửu Long
19. Nghiên cứu vai trò, đặc điểm sinh học của nhện lông nhung (Eriophyes sp.) đối với bệnh chổi rồng trên nhãn
20. Nghiên cứu tác nhân gây bệnh chổi rồng và biện pháp quản lý nhện lông nhung (Eriophyes sp.) trên nhãn
21. Nghiên cứu các giải pháp quản lý bệnh chổi rồng trên nhãn
22. Hiệu quả phòng trừ rệp sáp Pseudococcus sp. hại nhãn của một số loại thảo mộc và nông dược
23. Xác định tác nhân gây bệnh thối rễ sầu riêng và hiệu quả một số loại thuốc hóa học, sinh học và giống chống chịu đối với bệnh
24. Kết quả nghiên cứu tác nhân và biện pháp phòng trừ bệnh thối trái chôm chôm
25. Nghiên cứu tác nhân gây bệnh thối rễ trên cây mãng cầu xiêm (Annona muricata) tại huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang
26. Khảo sát thành phần loài, đặc điểm sinh học và hiệu quả của một số loại nông dược trong phòng trừ rệp dính (Hemiptera: Diaspididae) hại cây ăn quả
27. Nghiên cứu tác nhân gây bệnh thối rễ cây ổi
28. Nghiên cứu đánh giá khả năng đối kháng của một số dòng vi sinh vật có ích đối với tác nhân gây bệnh thối rễ vú sữa trong điều kiện in vitro

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH / POSTHARVEST TECHNOLOGY
29. Ảnh hưởng xử lý nhiệt kết hợp dung dịch màng phủ bảo quản lên chất lượng nhãn tiêu da bò trong điều kiện trữ lạnh
30. Ảnh hưởng của nhúng hóa chất và bao trái sau thu hoạch đến sự ức chế hóa nâu và cứng vỏ trái măng cụt bảo quản tươi
31. Ảnh hưởng của sự kết hợp của xử lý nhiệt và acid hydrochloric đến chất lượng và khả năng tồn trưc của nhãn tiêu da bò
32. Nghiên cứu các tác nhân gây bệnh sau thu hoạch trên quả thanh long trong chuỗi cung ứng lạnh

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG / FRUIT MARKETING
33. Khảo sát nhu cầu và khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở/ doanh nghiệp kinh doanh trái cây với các tổ hợp tác/ hợp tác xã sản xuất bưởi, nhãn, chôm chôm.
34. Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất bưởi da xanh
35. Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất chôm chôm
36. Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất nhãn

RAU / VEGETABLES
37. Kết quả chọn tạo giống đậu bắp lai LĐ8
38. Khảo nghiệm giống đậu bắp LĐ7 trên đất xám tại Bà Rịa Vũng Tàu
39. Kết quả chọn tạo giống dưa leo lai LĐ7
40. Khảo nghiệm giống dưa leo LĐ8 trên đất xám tại Bà Rịa Vũng Tàu

HOA / FLOWERS
41. Nghiên cứu xử lý đột biến in vitro giống hoa cúc tím nhật bằng tia Gamma
42. Nghiên cứu nhân nhanh in vitro giống hoa vạn thọ (Tagetes erecta L.)

Gửi phản hồi