Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật bảo vệ thực vật

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


TỦ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Biên soạn: PGS.TS PHẠM VĂN LẦM
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG , HÀ NỘI – 2005Nội dung:

Phần 1: HIỂU BIẾT CHUNG VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Chương 1: Vai trò của bảo vệ thực vật trong trồng trọt
I. Khái niệm về bảo vệ thực vật
II. Tác hại cả Dịch hại gây ra đối với cây trồng
III. Bảo vệ thực vật – tiềm năng và ổn định năng suất cây trồng
IV. Lịch sử phát triển các kỹ thuật Bảo vệ thực vật
Chương 2: Cơ sở lý luận của các kỹ thuật bảo vệ thực vật
I. Biến động mật độ quần thể dịch hại – cơ sở của các kỹ thuật BVTV
II. Hướng nghiên cứu và phương hướng xây dựng các kỹ thuật BVTV
III. Kỹ thuật BVTV và nông nghiệp bền vững
IV. Kỹ thuật BVTV và nông nghiệp sạch

Phần 2: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÃ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT PHÒNG CHỐNG DỊCH HẠI
Chương 3: Biện pháp Kiểm dịch thực vật
I. Vài nét chung về kiểm dịch thực vật
I. Cơ sở khoa học của kiểm dịch thực vật
III. Nguyên tắc và biện pháp kiểm dịch thực vật
Chương 4: Biện pháp canh tác trong bảo vệ thực vật
I. Giới thiệu chung về biện pháp canh tác BVTV
II. Biện pháp canh tác BVTV đã được áp dụng
Chương 5: Các kỹ thuật bảo vệ thực vật liên quan tới di truyền học
I. Sử dụng giống kháng sâu bệnh
II. Sử dụng giống cây trồng biến đổi gen
III. Biện pháp di truyền bảo vệ thực vật
IV. Sản xuất và sử dụng cây giống sạch bệnh
Chương 6: Biện pháp sinh học và thuốc thảo mộc
I. Giới thiệu chung về biện pháp sinh học
II. Các nhóm thiên địch của dịch hại
III. Hướng nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học
IV. Nghiên cứu và sử dụng thuốc thảo mộc
Chương 7: Biện pháp thủ công và vật lý
I. Nhóm biện pháp thủ công
II. Biện pháp vật lý
Chương 8: Biện pháp hóa học
I. Khái niệm biện pháp hóa học
II. Khái quát chung về thuốc hóa học BVTV
III. Tác động của thuốc hóa học BVTV đến dịch hại
IV. Tính chống thuốc của dịch hại
V. Sử dụng thuốc hóa học BVTV trong phòng chống dịch hại
Chương 9: Nghiên cứu ứng dụng chất có hoạt tính sinh học cao và dầu khoáng trong BVTV
I. Nghiên cứu chất dẫn dụ giới tính côn trùng
II. Nghiên cứu ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng côn trùng
III. Dầu khoáng trong bảo vệ thực vật
Chương 10: Điều khiển dịch hại tổng hợp
I. Sự phát triển của khái niệm IPM
II. Nguyên lý cơ bản của IPM

Gửi phản hồi