Kỹ thuật canh tác trên vùng đất úng trũng

Kỹ thuật canh tác trên vùng đất úng trũng

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Canh tác bền vững ở vùng đất úng trũng
Cơ quan xuất bản: Viện Kinh tế Sinh thái (Eco-Eco) – Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam

Nội dung:

Các phương thức sử dụng đất
Các mô hình sử dụng đất bền vững theo phương thức nông lâm kết hợp
Canh tác bền vững ở vùng đất úng trũng
Một số điều cần chú ý khi xây dựng vườn sinh thái theo nông nghiệp bền vững

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi