Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật phòng trừ cỏ dại – NXB Lao động

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
Nhà Xuất Bản Lao Động, Hà Nội – 2006Nội dung:

Phần 1. Khái quát về cỏ dại
1. Đặc điểm của cỏ dại
2. Các loại cỏ dại
– Cỏ hại lúa
– Cỏ hại ngô
– Cỏ hại cây thực phẩm và cây công nghiệp

Phần 2. Các biện pháp phòng trừ cỏ dại
1. Đặc tính của cỏ dại
– Khả năng sinh sản, nhân giống và duy trì giống cao
– Hạt dễ rụng, có nhiều hình thức lan truyền
2. Các biện pháp phòng trừ
– Phòng trừ bằng các biện pháp trồng trọt
– Phòng trừ bằng biện pháp che phủ mặt đất
– Phòng trừ bằng biện pháp hóa học
– Phòng trừ bằng biện pháp sinh học

Phần 3. Cách trừ cỏ cho một số loại cây trồng
1. Trừ cỏ hại lúa
2. Trừ cỏ cho ngô
3. Trừ cỏ cho cây thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày
4. Trừ cở cho cây trồng lâu năm

Gửi phản hồi