Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO (Quyển 5: Cây xoài) – NXB Lao động Xã hội

Trang 1 / 125DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHÈ VÀ CÂY ĂN QUẢ – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU XUẤT BẢN SÁCH VÀ TẠP CHÍ (RPC)
Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội – 2006
Nhóm tác giả: GS.TS. Lê Văn Tố, ThS. Nguyễn Duy Đức, CN. Nguyễn Ngữ, KS. Nguyễn Vũ Hồng Hà, PGS.TS. Vũ Mạnh Hải, TS. Đỗ Đình Ca, KS. Nguyễn Quốc Hùng, TS. Phạm Minh Cương, ThS. Bùi Quang Đãng, ThS. Nguyễn Văn Dũng, KS. Nguyễn Đình Hùng, TS. Nguyễn Minh Châu, TS. Lê Thị Thu Hồng, ThS. Phạm Ngọc Liễu, ThS. Huỳnh Trí Đức, ThS. Lâm Thị Mỹ Nương, KS. Nguyễn Hữu Thành, KS. Phạm Văn Vui, ThS. Bùi Thị Mỹ Hồng, KS. Lê Thị Khỏe, KS. Huỳnh Văn Tấn, NCS. Huỳnh Văn Thành, ThS. Võ Hữu Thoại, ThS. Võ Thế Truyền
Hiệu đính: GS.TSKH. Trần Thế Tục

 

Nội dung:

Phần 1.Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài
Chương 1. Giới thiệu một số giống xoài
1. Giá trị dinh dưỡng của xoài
2. Giới thiệu một số giống xoài
Chương 2. Kỹ thuật nhân giống cây xoài
1. Ươm hạt, chăm sóc gốc ghép
2. Chăm sóc cây mắt ghép
3. Các phương pháp ghép xoài
4. Chăm sóc sau ghép
5. Thời vụ ghép
Chương 3. Sâu bệnh hại trên cây xoài
1. Sâu hại trên cây xoài
2. Bệnh hại cây xoài

Chương 4. Kỹ thuật trồng xoài ở miền Bắc
1. Chuẩn bị đất trồng xoài
2. Kỹ thuật trồng xoài
3. Kỹ thuật chăm sóc xoài
4. Thu hoạch và bảo quản xoài

Chương 5. Kỹ thuật trồng xoài ở miền Nam
1. Yêu cầu sinh thái cây xoài
2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài
3. Thu hoạch và cách bảo quản xoài

Phần 2. Hệ thống đảm bảo chất lượng
Chương 1. Tổng quan tình hình bảo quản nông sản sau thu hoạch
1. Tình trạng bảo quản nông sản sau thu hoạch
2. Sự cần thiếtvà phạmvi áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng quả

Chương 2. Những khái niệm cơ bản về chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng
1. Giới thiệu về ISO
2. Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002
3. Giới thiệu về phân tích rủi ro và những điểm phòng ngừa chủ yếu (haccp – hazard analysis and critical control point)
4. Hệ thống đảm bảo chất lượng

Chương 3. Trình tự lập một hệ thống đảm bảo chất lượng
1. Các bước cần tiến hành để lập một hệ thống đảm bảo chất lượng
2. Một số vấn đề chính liên quan đến việc thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng
3. Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng quả
4. Các biện pháp quản lý kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh quả

Phụ lục 1. Hệ thống đảm bảo chất lượng quả xoài tươi
Phụ lục 2. Tiêu chuẩn cây giống xoài

Gửi phản hồi