Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng lúa cao sản xuất khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. Ngô Văn Phiếu
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh- 2001
Tái bản lần thứ 4Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Phần một: Đặc điểm một số giống lúa phẩm chất cao
1. Nhóm giống lúa cao sản ngắn ngày
2. Nhóm giống lúa mùa

Phần hai: Kỹ thuật canh tác lúa cao sản ngắn ngày
1. Phương pháp canh tác
2. Thời vụ
3. Sử dụng phân bón
4. Điều chỉnh nước ruộng
5. Phòng trừ sâu bệnh, chuột
6. Phòng trừ cỏ dại
7. Khử lẫn
8. Thu hoạch