Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản miền núi (NXB Lao Động – Xã Hội)

Trang 1 / 216Biên soạn: CỤC KHUYẾN NÔNG VÀ KHUYẾN LÂM – BAN ĐIỀU HÀNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI

 

Nội dung:

Một số cây trồng vùng núi cao
Kỹ thuật trồng Cây mận
Kỹ thuật trồng Cây lê
Kỹ thuật trồng Cây đào ăn quả
Kỹ thuật trồng Cây chè Shan (và một số giống chè trồng ở vùng núi thấp)
Kỹ thuật trồng Cây chè Ku đinh
Kỹ thuật trồng Cây ngân hạnh
Kỹ thuật trồng Cây hạch đào

Một số cây trồng vùng núi thấp
Kỹ thuật trồng Cây nhãn
Kỹ thuật trồng Cây vải
Kỹ thuật trồng Cây cà phê
Kỹ thuật trồng Cây trám trắng và trám đen
Kỹ thuật trồng Cây giẻ ăn quả Bắc Giang
Kỹ thuật trồng Cây sở
Kỹ thuật trồng Cây thông nhựa
Kỹ thuật trồng tre lấy măng

Hình ảnh một số cây trồng vùng núi cao – vùng núi thấp

Gửi phản hồi