Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao (NXB Nông Nghiệp)

Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao (NXB Nông Nghiệp)

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn:
CỤC KHUYẾN NÔNG VÀ KHUYẾN LÂM – BAN ĐIỀU HÀNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2003, (Tái bản lần thứ 2)

Nội dung:

Kỹ thuật trồng Cây mận
Kỹ thuật trồng Cây lê
Kỹ thuật trồng Cây đào ăn quả
Kỹ thuật trồng chè
Kỹ thuật trồng Cây chè Ku đinh
Kỹ thuật trồng Cây ngân hạnh
Kỹ thuật trồng Cây hạch đào

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi