Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp, cây đặc sản rừng – NXB Nông nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Cục Lâm Nghiệp – Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2007Nội dung:

Kỹ thuật trồng keo lai tự nhiên
1. Giới thiệu cây keo lai
2. Điều kiện nơi trồng
3. Kỹ thuật nhân giống keo lai bằng hom
4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng keo

Kỹ thuật trồng trám trắng
1. Giá trị kinh tế cây trám trắng
2. Điều kiện gây trồng cây trám trắng
3. Kỹ thuật thu hái và bảo quản hạt giống trám trắng
4. Kỹ thuật tạo cây con trám trắng
5. Kỹ thuật trồng trám trắng
6. Phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ cây trám trắng

Kỹ thuật trồng tre lấy măng
1. Giá trị kinh tế của măng tre
2. Giới thiệu một số loài tre lấy măng
3. Điều kiện nơi sống của tre lấy măng
4. Kỹ thuật chọn cây giống và nhân giống tre măng
5. Kỹ thuật trồng tre lấy măng
6. Chăm sóc tre lấy măng
7. Thu hái và chế biến măng
8. Điều tiết cây mẹ
9. Đầu tư trồng tre lấy măng

Kỹ thuật trồng trám đen
1. Giá trị kinh tế cây trám đen
2. Điều kiện nơi trồng trám đen
3. Nguồn giống trám đen
4. Trồng cây trám đen
5. Chăm sóc bảo vệ trám đen
6. Thu hoạch trám đen

Kỹ thuật trồng dó trầm
1. Giá trị kinh tế của cây dó trầm
2. Điều kiện nơi trồng dó trầm
3. Thu hoạch và bảo quản hạt giống dó trầm
4. Tạo cây dó trầm con
5. Trồng cây dó trầm
6. Chăm sóc cây trồng
7. Bảo vệ rừng dó trầm

Kỹ thuật trồng ba kích
1. Giá trị kinh tế cây ba kích
2. Điều kiện nơi trồng cây ba kích
3. Kỹ thuật tạo cây ba kích giống
4. Kỹ thuật trồng cây ba kích
5. Thu hoạch và chế biến cây ba kích

Kỹ thuật trồng quế
1. Giá trị kinh tế của cây quế
2. Điều kiện gây trồng cây quế
3. Kỹ thuật thu hái và bảo quản hạt giống quế
4. kỹ thuật tạo cây quế con
5. Kỹ thuật trồng cây quế

Kỹ thuật trồng thảo quả dưới tán rừng
1. Giá trị kinh tế cây thảo quả
2. Đặc điểm hình thái cây thảo quả
3. Phân bố cây thảo quả
4. Điều kiện nơi trồng cây thảo quả
5. Kỹ thuật gây trồng thảo quả
6. Thu hoạch và chế biến thảo quả

Trồng Sa nhân dưới tán rừng
1. Giá trị kinh tế cây sa nhân
2. Điều kiện nơi trồng cây sa nhân
3. Phân biệt một số loài sa nhân trồng
4. Gây giống sa nhân
5. Khoanh vùng bảo vê sa nhân tự nhiên
6. Thu hoạch sa nhân

Trồng gừng dưới tán rừng
1. Giá trị của việc trồng gừng dưới tán rừng
2. Các loại gừng
3. Đặc điểm sinh thái cây gừng
4. Trồng gừng dưới tán rừng
5. Thu hoạch gừng

Gửi phản hồi