Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật trồng ngô – KS. Nguyễn Đức Cường

Trang 1 / 105


Tác giả: KS. Nguyễn Đức Cường
Nhà Xuất Bản Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ – 2009Nội dung:

Chương 1. Giá trị và đặc tính thực vật của cây ngô
1. Giá trị của cây ngô
2. Cơ quan sinh dưỡng của cây ngô
3. Cơ quan sinh sản của ngô

Chương 2. Yêu cầu sinh thái và dinh dưỡng – Sự tích lũy chất khô và hấp thụ NPK của cây ngô
1. Yêu cầu sinh thái và dinh dưỡng
2. Sự tích lũy chất khô và hấp thụ NPK

Chương 3. Các giống ngô năng suất cao
1. Các loại giống ngô và đặc điểm của chúng
– Giống ngô thụ phấn tự do
– Giống ngô lai
– Đặc điểm của loại giống ngô thụ phấn tự do
– Đặc điểm của loại giống lai quy ước
– Đặc điểm của giống lai không quy ước
2. Các giống ngô thụ phấn tự do
– Giống ngô TSB-2
– Giống ngô MSB-49
– Giống ngô Q2
– Giống ngô VM1
– Giống ngô CV1
3. Các giống ngô lai
– Giống ngô P11
– Giống ngô P60
– Giống ngô Pacific 848
– Giống ngô B.9681
– Giống ngô lai đơn B9698
– Giống ngô G5449
– Giống ngô G5460
– Giống ngô lai C919
– Giống ngô P 3011
– Giống ngô P3012
– Giống ngô DK999
– Giống ngô DK888
– Giống ngô LS6
– Giống ngô LS8
– Giống ngô T1
– Giống ngô LVN24
– Giống ngô LVN25
– Giống ngô LVN32
– Giống ngô LVN33
– Giống ngô LVN4
– Giống ngô LVN17
– Giống ngô LVN10
– Giống ngô LVN12
– Giống ngô LVN20
– Giống ngô T5
– Giống ngô T6
4. Các giống ngô đường, ngô rau, ngô nếp
– Giống ngô siêu ngọt Sakita
– Giống ngô ngọt TN115
– Giống ngô ngọt lai TN103
– Giống ngô rau lai Pacific 421
– Giống ngô nếp HN-2000
– Giống ngô nếp VN2

Chương 4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
1. Lựa chọn giống
2. Thời vụ gieo trồng
3. Chọn đất và kỹ thuật làm đất
4. Khoảng cách và mật độ trồng
5. Bón phân
6. Tưới nước
7. Chăm sóc
8. Phòng trừ sâu bệnh
9. Thu hoạch
10. Kỹ thuật làm ngô bầu vụ đông trên đất ướt
11. Kỹ thuật trồng xen ngô với các cây họ đậu
12. Kỹ thuật trồng ngô lai
13. Kinh nghiệm trồng ngô ngọt
14. Kỹ thuật trồng ngô non (ngô bao tử) theo hướng rau an toàn
15. Cách khắc phục hiện tượng ngô không hạt

Gửi phản hồi