Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu – NXB Nông Nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Bùi Hiếu, Lương Văn Hào
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2000
In lần thứ hai có bổ sung và sửa chữaTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Chương 1. Nhu cầu nước, chế độ nước cho cây trồng
1. Vai trò của nước tưới
2. Cơ sở xác định các chỉ tiêu cơ bản của chế độ tưới
3. Chế độ tưới cho lúa
4. Chế độ tưới cho ngô
5. Chế độ tưới cho khoai
6. Yêu cầu chát lượng nước tưới

Chương 2. Kỹ thuật tưới ngập cho lúa
1. Yêu cầu kỹ thuật tưới ngập cho lúa
2. Bố trí thiết kế thửa ruộng và công trình tưới tiêu mặt ruộng lúa
3. Tổ chức thực hiện quản lý kỹ thuật tưới ngập

Chương 3. Kỹ thuật tưới rãnh cho ngô, khoai, đậu
1. Bố trí thiết kế kỹ thuật tưới rãnh
2. Công tác quản lý kỹ thuật tưới rãnh

Chương 4. Kỹ thuật tưới phun mưa
1. Khái quát
2. Các chỉ tiêu cơ bản cả kỹ thuật phun mưa
3. Các hình thức và thiết bị phun mưa hiện cớ ở Việt Nam
4. Bố trí hệ thống phun mưa và thiết kế sử dụng
5. Thực hành quản lý kỹ thuật tưới phun mưa

Chương 5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án tưới, tiêu
1. Chỉ tiêu tăng năng suất cây trồng
2. Chỉ tiêu thay đổi giá trị tổng sản lượng
3. Chỉ tiêu về tăng năng suất lao dodọng
4. Chỉ tiêu về trình độ sử dụng vốn
5. Chi phí cho quản lý khai thác và giá thành nước tưới

Gửi phản hồi