Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Khoa học cây trồng: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn và một số biện pháp kỹ thuật canh tác lúa cạn địa phương tại vùng Tây Bắc Việt Nam

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: NGUYỄN VĂN KHOA
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, HÀ NỘI – 2016Nội dung
Phần 1. Mở đầu
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
    1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
    1.3.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
1.4. Những đóng góp mới của đề tài
1.5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
 
Phần 2. Tổng quan tài liệu
2.1. Đặc điểm tự nhiên, khí hậu vùng Tây Bắc
    2.1.1. Vị trí địa lý vùng Tây Bắc
    2.1.2. Đặc điểm địa hình vùng Tây Bắc
    2.1.3. Đặc điểm khí hậu vùng Tây Bắc
2.2. Tình hình sản xuất lúa cạn trên thế giới và Việt Nam
    2.2.1. Giới thiệu chung về lúa cạn
    2.2.2. Tình hình sản xuất lúa cạn trên thế giới và ở Việt Nam
2.3. Đặc điểm sinh trưởng và chịu hạn của cây lúa cạn
    2.3.1. Đặc điểm sinh trưởng của cây lúa cạn
    2.3.2. Phản ứng của cây lúa đối với các điều kiện hạn khác nhau
    2.3.3. Đặc điểm hình thái, giải phẩu liên quan đến khả năng chịu hạn của cây lúa
    2.3.4. Đặc điểm sinh lý liên quan đến khả năng chịu hạn của cây lúa
    2.3.5. Di truyền tính chịu hạn ở cây lúa
2.4. Công tác chọn tạo giống cây lúa
    2.4.1. Công tác chọn tạo giống lúa cạn trên thế giới
    2.4.2. Công tác chọn tạo giống lúa cạn, lúa chịu hạn tại Việt Nam
2.5. Kỹ thuật canh tác lúa cạn
    2.5.1. Thời vụ trồng lúa cạn
    2.5.2. Sử dụng phân bón ở lúa cạn
    2.5.3. Các kỹ thuật canh tác khác ở cây lúa cạn
 
Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.4. Nội dung nghiên cứu
    3.4.1. Nội dung 1: Tình hình sản xuất và đặc điểm sinh học các mẫu giống lúa cạn thu thập tại vùng Tây Bắc
    3.4.2. Nội dung 2: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn vùng Tây Bắc
    3.4.3. Nội dung 3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lúa cạn vùng Tây Bắc
3.5. Phương pháp nghiên cứu
    3.5.1. Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập mẫu giống lúa cạn
    3.5.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm và theo dõi các chỉ tiêu
 
Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Tình hình sản xuất và đặc điểm sinh học của các mẫu giống lúa cạn thu thập tại vùng Tây Bắc
    4.1.1. Đánh giá hiện trạng sản xuất lúa cạn vùng Tây Bắc
    4.1.2. Đặc điểm hình thái, nông học và đa dạng di truyền tập đoàn của mẫu giống lúa cạn vùng Tây Bắc
4.2. Đặc điểm nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn vùng Tây Bắc
    4.2.1. Đánh giá khả năng đâm xuyên của rễ mầm
    4.2.2. Đánh giá khả năng chịu hạn giai đoạn cây con 3 lá
    4.2.3. Đánh giá đặc điểm nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông
    4.2.4. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và chịu hạn của một số giống lúa cạn trong điều kiện nước trời và điều kiện có tưới
4.3. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác lúa cạn
    4.3.1. Hiệu quả sử dụng phân đạm của lúa cạn vùng Tây Bắc
    4.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân đạm bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa cạn vùng Tây Bắc
 
Phần 5. Kết luận và kiến

Gửi phản hồi