Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác cho kiểu rừng lá rộng thường xanh ở khu vực Tây Nguyên

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp – Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng
Thực hiện bởi: Nguyễn Quốc Phương
Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội – năm 2016Nội dung chính:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1. Ở nước ngoài
– Phương thức khai thác
– Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
– Tái sinh rừng
– Cấu trúc tổ thành
– Đa dạng tầng cây gỗ
– Ứng dụng các chỉ số đa dạng sinh học trong nghiên cứu đa dạng thực vật
– Các yếu tố ảnh hưởng đến tính đa dạng thực vật
1.2. Ở trong nước

1.3. Thảo luận

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nội dung nghiên cứu
– Xác định một số đặc điểm cơ bản của đối tượng rừng khai thác
– Đánh giá sự thay đổi tổ thành cây gỗ trước và sau khai thác
– Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác
– Đánh giá sự thay đổi tổ thành tái sinh rừng trước và sau khai thác
– Đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh
2.2. Phương pháp nghiên cứu
– Quan điểm và phương pháp luận
– Phương pháp kế thừa tài liệu
– Phương pháp thu thập số liệu
– Phương pháp xử lý số liệu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Một số đặc điểm cơ bản của đối tượng rừng khai thác
3.2. Đánh giá sự thay đổi về tổ thành cây gỗ trước và sau khai thác
3.3. Đánh giá sự thay đổi đa dạng cây gỗ trước và sau khai thác
3.4. Đánh giá sự thay đổi tái sinh rừng trước và sau khai thác
3.5. Đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh

Kết luận, tồn tại, khuyến nghị

Gửi phản hồi