Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: NGUYỄN THỊ LỢI
CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN – 2011Nội dung

Phần thứ nhất: Mở đầu

Phần thứ hai: Cơ sở khoa học và tổng quan nghiên cứu
2.1. Cơ sở khoa học của hệ thống cây trồng
2.1.1. Một số khái niệm
– Hệ thống cây trồng
– Hệ thống cây trồng tiến bộ
– Hệ thống cây trồng hợp lý
2.1.2. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới hệ thống cây trồng
2.1.3. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu hệ thống cây trồng
2.2. Tình hình nghiên cứu hệ thống cây trồng

Phần thứ ba: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.1. Phạm vi, đối tượng và địa bàn nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội ở huyện Đồng Hỷ tới hệ thống cây trồng nông nghiệp
3.2.2. Đánh giá hiện trạng hệ thống cây trồng nông nghiệp ở huyện Đồng Hỷ
3.2.3. Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng nông nghiệp trên một loại đất chính của huyện Đồng Hỷ
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp
3.3.2. Phương pháp điều tra trực tiếp
3.3.3. Phương pháp tiến hành thử nghiệm lựa chọn giống cây trồng trên ruộng ở huyện Đồng Hỷ
3.3.4. Phương pháp tiến hành xây dựng mô hình đồng ruộng
3.3.5. Phân tích thành phần dinh dưỡng đất
3.3.6. Phân tích kết quả

Phần thứ tư: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả đánh giá một số yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội ảnh hưởng tới hệ thống cây trồng ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Đặc điểm địa hình đất đai
4.1.2. Đặc điểm về thời tiết khí hậu
4.1.3. Đặc điểm kinh tế – xã hội
4.2. Kết quả đánh giá một số đặc điểm của hệ thống cây trồng ở huyện Đồng Hỷ
4.2.1. Đánh giá đặc điểm hệ thống cây trồng trên đất ruộng
4.2.2. Đánh giá đặc điểm hệ thống cây trồng nông nghiệp trên đất gò đồi của huyện Đồng Hỷ
4.2.3. Phân tích các nguyên nhân hạn chế
4.3. Kết quả nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng
4.3.1. Nghiên cứu thử nghiệm lựa chọn giống cây trồng trên đất ruộng
4.3.3. Xây dựng mô hình cải tiến
4.3.4. Những đánh giá, phân tích và đề xuất về chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Phần thứ năm: Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi