Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm Sò vua (pleurotus eryngii) và nấm Vân chi (trametes versicolor) ở Việt Nam

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2014Nội dung

Chương 1. Tổng quan tài liệu
1.1.Tình hình nghiên cứu, sản xuất nấm trên thế giới và Việt Nam
1.1.1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất nấm trên thế giới
1.1.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất nấm trong nước
1.2. Giới thiệu chung về nấm Sò vua và nấm Vân chi
1.2.1. Nguồn gốc, vị trí phân loại
1.2.2. Chu trình sống của nấm Vân chi và nấm Sò vua
1.2.3. Đặc điểm hình thái quả thể nấm Sò vua và nấm Vân chi
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cả nấm Sò vua và nấm Vân chi
1.4. Vai trò của nấm ăn và nấm dược liệu
1.4.1. Giá trị dinh dưỡng của nấm sò vua
1.4.2. Giá trị dược học của nấm Sò vua và nấm Vân chi

Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Giống nấm
2.1.2. Vật tư hóa chất
2.1.3. Các điều kiện, trang thiết bị sử dụng trong thí nghiệm
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của nấm Sò vua và nấm Vân chi
2.2.2. Đánh giá tính khác biệt di truyền cả nấm Sò vua và nấm Vân chi
2.2.3. Nghiên cứu nhân giống nấm Sò vua, giống nấm Vân chi dạng dịch thể
2.2.4. Sử dụng giống dịch thể để nuôi trồng nấm Sò vua, nấm Vân chi
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm Sò vua và nấm Vân chi
2.3.2. Phương pháp đánh giá sự khác biệt di truyền của các chủng nấm Sò vua và nấm Vân chi
2.3.3. Các thí nghiệm nghiên cứu nhân giống nấm Sò vua và nấm Vân chi dạng dịch thể
2.3.4. Các thí nghiệm sử dụng giống nấm dịch thể để nuôi trồng nấm Sò vua và nấm Vân chi
2.4. Phương pháp chuẩn bị môi trường và điều kiện thí nghiệm
2.5. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.6. Phương pháp xử lý số liệu
2.7. Địa điểm và thời gian thí nghiệm

Chương 3. Kết quả và thảo luận
3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm Sò vua và nấm Vân chi
3.1.1. Sự sinh trưởng và hình thành quả thể nấm Sò vua trong nuôi cấy thuần khiết
3.1.2. Nghiên cứu sự mộc và hình thành quả thể nấm Sò vua trên nguyên liệu nuôi trồng
2.1.3. Đặc điểm bào tử nấm sò vua
2.1.4. Sự sinh trưởng và hình thành quả thể của nấm Vân chi trong nuôi cấy thuần khiết
3.1.5. Nghiên cứu sự sinh trưởng và hình thành quả thể của nấm Vân chi trên nguyên liệu nuôi trồng
3.1.6. Đặc điểm hiển vi bào tử nấm Vân chi
3.2. Đánh giá sự khác biệt di truyền của các chủng nấm Sò vua và nấm Vân chi
3.2.1. Đánh giá sự khác biệt di truyền của các chủng nấm sò vua
3.2.2. Đánh giá sự khác biệt di truyền của các chủng nấm Vân chi
3.3. Nghiên cứu nhân tố nấm Sò vua và nấm Vân chi cấp trung gian dạng dịch thể
3.3.1. Kết quả nhân giống nấm Sò vua và nấm Vân chi cấp 1 dạng dịch thể
3.3.2. Kết quả nhân giống nấm Sò vua và nấm Vân chi cấp trung gian dạng dịch thể
3.3.3. Kết quả nhân giống thương phẩm (nấm Sò vua, nấm Vân chi) dạng dịch thể
3.4. Sử dụng nấm dịch thể để nuôi trồng nấm Sò vua và nấm Vân chi
3.4.1. Ảnh hưởng của nguồn giống và nguyên liệu nuôi trồng đến sinh trưởng của hệ sợi nấm Sò vua và nấm Vân chi
3.4.2. Ảnh hưởng của nguyên liệu nuôi trồng đến sự hình thành và phát triển của quả thể nấm Sò vua và nấm Vân chi
3.4.3. Ảnh hưởng của công thức phối trộn đến kích thước quả thể và năng suất nấm
3.4.4. Ảnh hưởng của tuổi giống dịch thể đến sinh trưởng của nấm Sò vua và nấm Vân chi trên nguyên liệu nuôi trồng
3.4.5. Ảnh hưởng của số lượng giống thương phẩm đến sự sinh trưởng của nấm Sò vua và nấm Vân chi trên nguyên liệu nuôi trồng
3.4.6. Hiệu quả kinh tế của sử dụng giống dịch thể để nuôi trồng nấm Sò vua và nấm Vân chi

Kết luận và kiến nghị

Gửi phản hồi