Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại Đắk Lắk

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: NGUYỄN VĂN MINH
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC HUẾ, 2014Nội dung

Chương 1. Tổng quan tài liệu
1.1. Tình hình sản xuất cà phê trên thế giới và trong nước
1.1.3. Tình hình sản xuất cà phê ở Tây Nguyên
1.1.4. Tình hình sản xuất cà phê ở Đắk Lắk
1.2. Ảnh hưởng các yếu tố sinh thái, phát triển cây cà phê
1.3. Đất trồng cà phê
1.3.1. Tính chất lí học của đất trồng cà phê
1.3.2. Tính chất hóa học của đất trồng cà phê
1.4. Vai trò của đạm, lân, kali và những nghiên cứu trong, ngoài nước về liều lượng và cách bón đối với cây cà phê
1.4.1. Đạm đối với cây cà phê
1.4.2. Lân đối với cây cà phê
1.4.3. Kali đối với cây cà phê
1.4.4. Liều lượng bón đạm, lân và kali cho cà phê
1.4.5. Số lần và tỉ lệ bón phân đạm, lân, kali cho cà phê
1.5. Vai trò của kẽm, bo và nghiên cứu trong và ngoài nước về kẽm và bo đối với cây cà phê
1.5.1. Kẽm đối vớ cây cà phê
1.5.2. Bo đối với cây cà phê
1.5.3. Bón kẽm và bo cho cà phê

Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu về liều lượng bón đạm và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan.
2.2.2. Nghiên cứu về cách bón (số lần và tỉ lệ) đạm, lân và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bzan.
2.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của ZnSO4 và Rosabor đối với cây vối giai đoạn kinh doanh trên đất bzan.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Bố trí thí nghiệm
2.3.2. Phương pháp theo dõi
2.3.3. Phương pháp phân tích
2.3.4. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu

Chương 3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
3.1. Nghiên cứu về liều lượng bón đạm và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan
3.1.1. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và kali đến hàm lượng một số chất trong đất và lá cà phê
3.1.2. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và kali đến hàm lượng các sắc tố quang hợp, quá trình sinh trưởng và phát triển cà phê
3.1.3. Ảnh hưởng của liều lượng bón đạm và kali đến năng suất, tỉ lệ hạt cà phê nhân xuất khẩu
3.1.4. Hiệu quả kinh tế và hiệu suất đầu tư phân bón khi tăng lượng đạm và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh
3.2. Ảnh hưởng của cách bón (số lần và tỉ lệ bón) đạm, lân và kali đến cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của ZnSO4 và Rosabor đối với cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan

Gửi phản hồi