Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa Bắc Thơm 7 chịu mặn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: ĐỒNG THỊ KIM CÚC
CHUYÊN NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2014 Nội dung
 
Chương 1. Tổng quan tài liệu và cơ sở khoa học của đề tài
1.1. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam
    1.1.1. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên thế giới
    1.1.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
1.2. Đất nhiễm mặn và các vùng nhiễm mặn ở Việt Nam
    1.2.1. Đất nhiễm mặn
    1.2.2. Giới thiệu chung về đặc điểm các vùng lúa nhiễm mặn ở Việt Nam
        – Vùng lúa Đồng bằng Sông Cửu Long
        – Vùng lúa nhiễm mặn Đồng bằng Sông Hồng
1.3. Nghiên cứu di truyền về giống lúa chịu mặn
    1.3.1. Cơ chế chống chịu mặn cả cây lúa
    1.3.2. Di truyền tính chống chịu mặn
        – Nghiên cứu di truyền số lượng tính chống chịu mặn
        – Nghiên cứu di truyền phân tử tính chống chịu mặn
    1.3.3. Sự thể hiện gen chống chịu mặn
1.4. Chỉ thị phân tử và ứng dụng của chỉ thị phân tử
    1.4.1. Chỉ thị phân tử
    1.4.2. Một số chỉ thị phân tử thường dùng
    1.4.3. Một số ứng dụng của chỉ thị phân tử
        – Nghiên cứu đa dạng di truyền
        – Nghiên cứu lập bản đồ di truyền
        – Nghiên cứu trong chọn giống cây trồng
    1.4.4. Chọn giống hồi giao nhờ chỉ thị phân tử (Marker Asited Backcrossing – MABC)
1.5. Một số kết quả và thành tựu trong chọn tạo giống lúa mặn
    1.5.1. Một số kết quả và thành tựu trong chọn tạo giống lúa chịu mặn
    1.5.2. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chống chịu mặn
    1.5.3. Một số kết quả và thành tựu trong chọn tạo giống lúa chống chịu mặn ở Việt Nam
        – Sử dụng các chỉ thị SSR liên kết chặt với QTL chịu mặn Saltol trong chọn tạo lúa chịu mặn
        – Nghiên cứu lai tạo trong chọn tạo giống lúa chịu mặn
        – Một số kết quả chọn tạo và đánh giá khả năng chịu mặn ở lúa
 
Chương 2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
    2.3.1. Nội dung 1. Nghiên cứu, đánh giá khả năng chịu mặn và đặc điểm nông sinh học các dòng/giống lúa mang locus gen Saltol chịu mặn nhập nội từ IRRI và giống lúa thuần trồng đại trà trong nước làm cơ sở trong việc chọn tạo giống lúa chịu mặn tại một số tỉnh ven biển miền Bắc Việt Nam
        – Đánh giá khả năng chịu mặn của các dòng/ giống lúa trong điều kiện nhân tạo
        – Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa có khả năng chịu mặn tại vùng ven biển Đồng bằng Sông Hồng
    2.3.2. Nội dung 2. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn giống bằng chỉ thị phân tử và lai trở lại quy tụ locus gen Saltol chịu mặn vào giống lúa Bắc Thơm 7
        – Xác định vật liệu bố mẹ trong chọn tạo giống lúa mang locus gen Saltol chịu mặn
        – Ứng dụng chỉ thị phân tử và phương pháp lai trở lại trong chọn tạo giống lúa Bắc thơm 7 chịu mặn
    2.3.3. Nội dung 3. Đánh giá một số đặc tính nông sinh học chính, yếu tố thành năng suất và khả năng chịu mặn của các dòng được tạo ra mang QTL Saltol trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng ruộng
2.4. Phương pháp nghiên cứu
    2.4.1. Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng
    2.4.2. Phương pháp thí nghiệm lúa chịu mặn
    2.4.3. Một số kỹ thuật sử dụng trong phòng thí nghiệm
        – Tách chiết ADN tổng số
        – Kiểm tra nồng độ và độ tinh sạch của ADN tách chiết bằng phương pháp điện di trên gel ararose
        – Nhân ADN bằng kỹ thuật SSR-PCR
        – Ghi nhận, xử lý và phân tích số liệu cho phản ứng điện di sản phẩm PCR biến tính trên gel polycrylamide
2.5. Khảo sát các giống lúa
2.6. Phương pháp xử lý số liệu
 
Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Nghiên cứu đánh giá vật liệu sử dụng trong nghiên cứu và chọn tạo giống lúa chịu mặn
    3.1.1. Đánh giá khả năng chịu mặn của các dòng/ giống lúa trong điều kiện nhân tạo
    3.1.2. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội trong điều kiện tự nhiên
        – Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại Thanh Trì, Hà Nội năm 2010
        – Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại Giao Thủy, Nam Định năm 2010
    3.1.3. Đánh giá mức độ sâu bệnh hại chính trong thí nghiệm
3.2. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn giống bằng chỉ thị phân tử và lai trở lại chọn tạo giống lúa Bắc Thơm 7 chịu mặn
    3.2.1. Kết quả nghiên cứu xác định vật liệu bố mẹ trong chọn tạo giống lúa mang QTL Saltol
    3.2.2. Kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp chọn lọc bằng chỉ thị phân tử và lai trở lại quy tụ QTL Saltol chịu mặn vào giống lúa BT7
    3.2.3. Kết quả cải tiến giống lúa BT7 chịu mặn bằng phương pháp chỉ thị phân tử và lai trở lại
3.3. Đánh giá một số đặc tính nông sinh học chính, yếu tố cấu thành năng suất và khả năng chịu mặn của các dòng được tạo ra mang QTL Saltol trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng ruộng
    3.3.1. Kết quả đánh giá một số đặc tính nông sinh học và yếu tố cấu thành năng suất của các dòng Bắc thơm 7 – Saltol trong điều kiện nhà lưới.
    3.3.2. Kết quả đánh giá khả năng chịu mặn trong điều kiện nhân tạo đối với các dòng BT7-Saltol (thế hệ BC3F3)
    3.3.3. Kết quả đánh giá một số đặc tính sinh nông học các dòng Bắc thơm 7-Saltol (thế hệ BC3F3) ngoài đồng ruộng
3.4. Kết quả đánh giá một số đặc tính nông sinh học, năng suất của các dòng Bắc thơm 7-Saltol (thế hệ BC3F4) ngoài đồng ruộng
3.5. Kết quả đánh giá chất lượng gạo của các dòng BT7 – Saltol
 
Chương 4. Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi