Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu với sự trợ giúp của chỉ thị phân tử

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: PHÙNG TÔN QUYỀN
CHUYÊN NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2014 Nội dung
 
Chương 1. Tổng quan tài liệu
1.1. Rầy nâu và đặc tính kháng rầy nâu của lúa
    1.1.1. Đặc tính sinh học của rầy nâu
        – Phân bố và ký chủ
        – Đặc điểm sinh học của rầy nâu
        – Tình hình và mức độ gây hại của rầy nâu
    1.1.2. Đặc tính kháng rầy nâu ở lúa
        – Cơ chế tính kháng đối với côn trùng
        – Các kiểu sinh học (BPH) rầy nâu
        – Di truyền tính kháng rầy nâu ở lúa
1.2. Chỉ thị phân tử và những ứng dụng trong chọn tạo giống lúa
    1.2.1. Chỉ thị phân tử
        – Khái niệm chung về chỉ thị phân tử
        – Phân loại các loại chỉ thị phân tử
    1.2.2. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong nghiên cứu chọn tạo giống lúa
        – Chọn giống nhờ chỉ thị phân tử
        – Chỉ thị phân tử trong nghiên cứu lập bản đồ QTL/gen
        – Chỉ thị phân tử trong nghiên cứu di truyền gen kháng rầy nâ
        – Nghiên cứu di truyền và chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu tại Việt Nam
 
Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
    2.1.1. Các dòng/ giống lúa làm vật liệu nghiên cứu
    2.1.2. Nguồn gốc các dòng/ giống lúa làm vật liệu nghiên cứu
    2.1.3. Các nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
    2.2.1. Phương  pháp đánh giá khả năng kháng/ nhiễm rầy nâu các dòng/ giống lúa
    2.2.2. Phương pháp lai hồi giao, qui tụ gen kháng rầy
    2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin các chỉ thị sử dụng trong nghiên cứu
    2.2.4. Phương pháp chọn tạo dòng lúa kháng rầy nâu bằng chỉ thị phân tử
    2.2.5. Một số kỹ thuật dùng trong phòng thí nghiệm
        – Chiết tách ADN và tinh sạch theo phương pháp CTAB
        – Kiểm tra ADN bằng điện di gel agorose 0.8%
        – Kỹ thuật PCR
        – Kỹ thuật làm gel và điện di kiểm tra sản phẩm Gel Agarose
    2.2.6. Chọn giống truyền thống
2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
 
Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Nghiên cứu nguồn vật liệu và tập đoàn dòng/giống lúa kháng rầy nâu
    3.1.1. Nghiên cứu đánh giá nguồn vật liệu bố mẹ cho các tổ hợp lai
    3.1.2. Đánh giá phản ứng của một số dòng/giống, năm 2008
    3.1.3. Đánh giá phản ứng của các dòng/giống Long An và Hà Nội, 2011
3.2. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu
    3.2.1. Kết quả thiết lập các tổ hợp lai trong chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu
    3.2.2. Kết quả tách chiết và tinh sạch ADN tổng số
    3.2.3. Kiểm tra kết quả sản phẩm PCR trên gel agarose 1%
    3.2.4. Xác định các chỉ thị phân tử trợ giúp trong việc chọn giống lúa kháng rầy
    3.2.5. Phân tích xác định sự có mặt của gen kháng rầy nâu trong các con lai
3.3. Khảo sát một số dòng triển vọng ngoài đồng ruộng
    3.3.1. Đặc điểm sinh trưởng và năng suất của các dòng triển vọng
    3.3.2. Kết quả khảo sát đặc tính nông sinh học của 3 dòng ưu tú
3.4. Kết quả khảo nghiệm VCU dòng DTR64 và dòng KR8
    3.4.1. Kết quả khảo nghiệm quốc gia VCU dòng lúa DTR64, vụ xuân năm 2011
    3.4.2. Khảo nghiệm quốc gia VCU dòng lúa KR8, vụ xuân năm 2012

Gửi phản hồi