Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận văn: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại Ba Bể – Bắc Kạn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp – Chuyên ngành Trồng trọt
Tác giả: KS. Nguyễn Văn Tấp
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên – 2008Nội dung:

Phần 1. Tổng quan các vấn đề về hoa
1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu phát triển hoa Lily ở Bắc Kạn
2. Nguồn gốc và phân loại hoa Lily
3. Đặc điểm thực vật và yêu cầu sinh thái của hoa Lily
4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cắt trên thế giới
5. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa ở Việt Nam
6. Nghiên cứu về kỹ thuật sản xuất hoa lily
7. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng Đồn Đèn – Ba Bể

Phần 2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
1. Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2. Nội dung nghiên cứu
– Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của một số giống Lily nhập nội từ Hà Lan
– Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng tới sinh trưởng, phát triển và khả năng cho năng suất, chất lượng của giống Sorbonne tại Ba Bể – tỉnh Bắc Kạn
– Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đối với sinh trưởng và phát triển của giống Lily Sorbonne
– Xây dựng mô hình sản xuất hoa Lily tại tỉnh Bắc Kạn
3. Phương pháp nghiên cứu

Phần 3. Kết quả và thảo luận

Kết luận và kiến nghị

Gửi phản hồi