Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận văn Nuôi cấy mô cây Dầu mè (Jatropha curcas L.)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện: Sinh viên Nguyễn Văn Hạnh, TP.HCM – tháng 8/2007
Ngành Công nghệ Sinh học
Bộ môn Công nghệ Sinh học – Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí MinhNội dung:

Chương 1. Mở đầu
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích và yêu cầu

Chương 2. Tổng quan tài liệu
1. Nhân giống cây trồng in vitro
– Khái niệm nuôi cấy mô tế bào thực vật
– Cơ sở khoa học chung về nuôi cấy mô tế bào thực vật
– Lợi ích của nhân giống bang nuôi cấy mô tế bào thực vật
– Các giai đoạn nhân giống in vitro
– Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nuôi cấy mô
2. Giới thiệu cây dầu mè (Jatropha curcas L.)
– Vị trí phân loại
– Đặc điểm sinh học
– Công dụng
– Nhân giống

Chương 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
1. Thời gian và địa điểm thí nghiệm
2. Vật liệu
3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 4. Kết quả và thảo luận
1. Thí nghiệm 1. Vô trùng mô cấy ban đầu từ cây thực sinh
2. Thí nghiệm 2. Khảo sát môi trường khoáng cơ bản cho cây dầu mè in vitro
3. Thí nghiệm 3. Ảnh hưởng của BA đến sự hình thành chồi của cây dầu mè
4. Thí nghiệm 4. Ảnh hưởng của BA và IBA đến sự hình thành chồi của cây dầu mè
5. Thí nghiệm 5. Nuôi cấy tạo rễ cây dầu mè in vitro

Chương 5. Kết luận và đề nghị
1. Kết luận
2. Đề nghị

Chương 6. Tài liệu tham khảo

Gửi phản hồi