Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón

Trinh xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Bài 1: Cải thiện pH đất chua và sử dụng đất chua
– Các khái niệm tổng quát về độ chua và độ kiềm
– Một số đặc điểm chính của đất chua nhiệt đới
– Nguồn gốc của độ chua
– Độ chua hoạt động
– Độ chua trao đổi
– Độ chua tiềm tàng
– Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chua của đất
– Đất phèn (acid sulfate soil – ASS)

Bài 2: Cải thiện và sử dụng đất mặn, đất kiềm và đất mặn kiềm
– Đất mặn
– Đất kiềm
– Đất mặn kiềm
– Các ảnh hưởng của muối đến sự sinh trưởng của cây trồng
– Cải tạo đất mặn
– Cải tạo đất kiềm – đất kiềm mặn
– Quản lý đất mặn

Gửi phản hồi