Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất cải xanh an toàn theo hướng VietGAP ở tỉnh Quảng Bình

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Luận án Tiến sĩ Nông Nghiệp – Chuyên ngành Khoa học cây trồng
Tác giả: Nguyễn Cẩm Long
Đại học Huế – 2014Nội dung:

1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài
5. Các đóng góp mới của luận án

Chương 1. Tổng quan tài liệu
1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
– Nguồn gốc, phân loại của rau cải
– Đặc điểm thực vật học của rau cải
– Yêu cầu ngoại cảnh
– Đất và dinh dưỡng
– Vai trò của rau cải xanh
– Khái niệm về rau an toàn và VietGAP
– Thực trạng ô nhiễm nitrat và hóa chất bảo vệ thực vật trên rau cải
– Tác động của dư lượng hóa chất tới sức khỏe con người
– Cơ sở khoa học của biện pháp làm giảm nitrat và hóa chất bảo vệ thực vật
2. Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
3. Những kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
– Kết quả nghiên cứu về giống cải xanh
– Kết quả nghiên cứu về mật độ
– Kết quả nghiên cứu về liều lượng đạm và thời gian bón
– Kết quả nghiên cứu về phân bón sinh học
– Kết quả nghiên cứu về thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
2. Nội dung nghiên cứu
– Nghiên cứu hiện trạng sản xuất rau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất cải xanh an toàn theo hướng VietGAP
– Xây dựng mô hình trình diễn và đề xuất quy trình kỹ thuật sản xuất rau cải xanh an toàn theo hướng VietGAP tại tỉnh Quảng Bình
3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi