Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng Kali cho mía đồi vùng Sơn La Thanh Hóa – Luận án tiến sĩ nông nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT
 Nội dung
Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
1.1. Lý luận chung về cân bằng dinh dưỡng trong hệ thống cây trồng
    1.1.1. Cân bằng dinh dưỡng trong hệ với quản lý dinh dưỡng
    1.1.2. Các cấp độ nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng
    1.1.4. Các nguồn dinh dưỡng đầu vào
1.2. Cân bằng dinh dưỡng trong mối quan hệ với quản lý dinh dưỡng theo cùng chuyên biệt
1.3. Dinh dưỡng kali và kỹ thuật bón phân K cho mía
    1.3.1. K trong đất
    1.3.2. K trong cây và việc hút K
    1.3.3. Vai trò của K đối với cây mía
1.4. Một số kết quả nghiên cứu về cân bằng dinh dưỡng kali trên thế giới và ở Việt Nam
 
Chương 2. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
    2.1.1. Đất thí nghiệm
    2.1.2. Giống mía thí nghiệm
    2.1.3. Phân bón
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp thí nghiệm
    2.3.1. Tiến trình nghiên cứu
    2.3.2. Phương pháp điều tra tình hình cơ bản
    2.3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
    2.3.4. Phương pháp xác định lượng kali do nước mua cung cấp, lượng kali mất do xói mòn và lượng K mất do rửa trôi
    2.3.5. Phương pháp xây dựng mô hình thực nghiệm quản lý bền vững dinh dưỡng K trong sản xuất mía trên cơ sở cân bằng dinh dưỡng
    2.3.6. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu đối với cây mía
    2.3.7. Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng
    2.3.8. Phương pháp xử lý số liệu
 
Chương 3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Điều kiện cơ bản vùng Lam Sơn Thanh Hóa trong mối quan hệ với cân bằng K cho mía
    3.1.1. Điều kiện tự nhiên
    3.1.2. Hiện trạng sản xuất mía
    3.1.3. Điều kiện cơ bản vùng Lam Sơn trong mối quan hệ với các nguồn dinh dưỡng đầu vào, đầu ra của cân bằng K cho mía
3.2. Khả năng cung cấp K của đất, lượng K do nước mưa cung cấp và lượng K mất do xói mòn, rửa trôi
    3.2.1. Khả năng cung cấp K của đất xám ferralit
    3.2.2. Lượng K do nước mưa cung cấp
    3.2.3. Lượng K mất do xói mòn
    3.2.4. Lượng K mất do rửa trôi
3.3. Mối quan hệ giữa lượng bón K với năng suất chất lượng mía, năng suất đường và lượng K mất theo sản phẩm thu hoạch
    3.3.1. Mối quan hệ giữa lượng bón K với năng suất, chất lượng mía năng suất đường
    3.3.2. Mối quan hệ giữa lượng bón K và lượng K mất theo sản phẩm thu hoạch
3.4. Cân bằng K và xác định lượng bón K phù hợp cho mía trên cơ sở cân bằng dinh dưỡng ở vùng Lam Sơn
    3.4.1. Cân bằng K cho mía ở các mức bón K khác nhau
    3.4.2. Cân bằng K cho mía trong điều kiện sản xuất hiện tại
    3.4.3. Xác định lượng bón K cho mía trên cơ sở cân bằng dinh dưỡng
    3.4.4. Đánh giá kết quả xác định lượng bón K cho mía trên cơ sở cân bằng dinh dưỡng
3.5. Hiệu quả mô hình quản lý bền vững dinh dưỡng K cho mía trên cơ sở cân bằng dinh dưỡng
    3.5.1. Phân bón trong mô hình thực nghiệm
    3.5.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình
    3.5.3. Hiệu quả kinh tế của mô hình
    3.5.4. Tác động của mô hình đến tính chất đất trồng mía

Gửi phản hồi