Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Phân bón Vi sinh (Tiểu luận môn học)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Báo cáo tiểu luận môn học
Thực hiện: Phạm Duy, Nguyễn Tiến Dần, Nguyễn Thị Phương Thảo – lớp K51TN
KHOA MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, năm 2008Nội dung:

1. Phân bón và sản xuất nông nghiệp
2. Phân bón vi sinh vật
– Khái niệm phân vi sinh
– Các chủng xi sinh vật dùng làm phân vi sinh
– Cách chế biến phân vi sinh
– Phân loại phân bón vi sinh vật
3. Một số loại phân bón vi sinh vật chủ yếu và tác dụng của chúng trong sản xuất nông, lâm nghiệp
– Phân bón vi sinh vật cố định nitơ
– Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan
– Phân bón vi sinh vật phân giải xenluloza
– Phân vi sinh vật chức năng
4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của phân vi sinh vật
– Thuốc diệt nấm, trừ sâu
– Các dinh dưỡng khoáng
– Độ chua của đất (pH đất)
– Nhiệt độ
– Độ ẩm đất
– Phèn, mặn
– Vi khuẩn cạnh tranh
5. Phương pháp sử dụng phân bón vi sinh vật
– Chế phẩm vi sinh vật
– Phân hữu cơ vi sinh vật
6. Yêu cầu chất lượng đối với phân bón vi sinh vật
7. Sản xuất phân bón vi sinh vật ở Việt Nam
– Các công ty mía đường
– Các doanh nghiệp sản xuất khác
8. Kết luận

Gửi phản hồi