Phân loại thực vật – 2014

Phân loại thực vật – 2014

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:
Cách đọc tên La tinh
Đơn vị phân loại và các bậc phân loại
Cách gọi tên các bậc phân loại
Phương pháp nghiên cứu phân loại thực vật
Sự phân chia giới thực vật
Địa y
Thực vật bậc thấp – ngành tảo
Đặc điểm của các ngành tảo (Alga)
Một số tảo đại diện
Ngành rêu – Bryophyta
Đặc điểm của các ngành thực vật ở cạn có mạch, chưa có hạt (nhóm Quyết thực vật)
Dương xỉ
Một vài loại dương xỉ thường gặp
Đặc điểm của Ngành Thông (Pinophyta) – Hạt trần (Gymnospermae)
Đặc điểm của Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) – Hạt kín (Angiospermae)
Đặc điểm đặc trưng lớp 2 lá mầm

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi